Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Naruszenie obowiązków pracowniczych może wiązać się z odpowiedzialnością porządkową, z tytułu której pracodawca może nałożyć na pracownika karę upomnienia, nagany albo karę pieniężną. W tym miejscu znajdziesz porady ekspertów dotyczące ponoszenia przez pracowników odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Kategorie

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel