Potrzebujesz szybko wyliczyć wysokość wynagrodzenia pracownika, chciałbyś ustalić okres wypowiedzenia z umowy, a może masz problem z obliczeniem wymiaru urlopu? W tym miejscu zamieściliśmy proste w użyciu kalkulatory, dzięki którym szybko uporasz się ze skomplikowanymi obliczeniami.

Kalkulator dodatku za pracę w nocy

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Poniższy kalkulator pozwoli Ci wyliczyć wysokość dodatku nocnego przysługującego pracownikowi.

Ważny od 2020.01.01

Kalkulator ekwiwalentu za urlop

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. W ustaleniu jego wysokości pomoże Ci kalkulator ekwiwalentu urlopowego.

Ważny od 2020.01.01

Kalkulator limitu umów terminowych

Korzystając z kalkulatora limitu umów terminowych wyliczysz okres trwania zawartych umów na czas określony i sprawdzisz, czy nie przekraczają one limitu czasowego, a jeśli tak – ustalisz datę, z którą zatrudnienie przekształci się w bezterminowe.

Ważny od 2020.01.01

Kalkulator odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)

Kalkulator umożliwia ustalenie średniej ilości etatów na potrzeby ustalenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz wyliczenie jego wysokości ze względu na strukturę zatrudnienia u pracodawcy.

Ważny od 2020.01.01

Kalkulator okresu wypowiedzenia i wysokości odprawy pieniężnej

Przy pomocy tego kalkulatora ustalisz okres wypowiedzenia i datę rozwiązania umowy o pracę: na okres próbny, na czas określony lub na czas nieokreślony.

Ważny od 2020.01.01

Kalkulator okresu zasiłkowego

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - nie dłużej niż przez 270 dni. Z pomocą tego kalkulatora ustalisz długość okresu zasiłkowego pracownika.

Ważny od 2020.01.01

Kalkulator pierwszego urlopu wypoczynkowego

Skorzystaj z tego kalkulatora, aby ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego, przysługującego w pierwszym roku zatrudnienia pracownika.

Ważny od 2020.01.01

Kalkulator podatkowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Ustal wysokość podatku dochodowego dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, wprowadzając właściwe wartości dochodu, kosztów oraz kwot zmniejszających podstawę opodatkowania dla poszczególnych miesięcy.

Ważny od 2020.01.01

Kalkulator PPK - naliczanie wynagrodzeń z wpłatą na PPK

Kalkulator PPK to praktyczne narzędzie, dzięki któremu naliczysz wysokość wpłat na PPK oraz ustalisz wysokość wynagrodzenia pracownika do wypłaty po potrąceniu należnych wpłat, składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Ważny od 2020.01.01

Kalkulator składek ZUS za pracowników

Za pomocą tego narzędzia ustalisz wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, a także na FP i FGŚP za pracowników oraz pracowników młodocianych.

Ważny od 2020.01.01

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel