W tym miejscu znajdziesz praktyczne wzory dokumentów, wybrane i przygotowane pod kątem potrzeb osób zajmujących się w firmie prowadzeniem spraw kadrowych i płacowych. Pobierz, wypełnij i zastosuj w swojej pracy!

Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3

Formularz ZUS Z-3 jest niezbędny do przyznania i wypłaty świadczeń chorobowych przez ZUS. Formularz ZUS Z-3 zawiera m.in. informacje o dochodach pracownika uwzględnianych w podstawie wymiaru przysługującego mu świadczenia chorobowego. Zobacz wzór »

Umowa wolontariatu

Wolontariat to dobrowolna, nieodpłatna i świadoma praca na rzecz pojedynczych osób, społeczności lub całego społeczeństwa, odbywana przez ochotników. Zazwyczaj nie otrzymują oni w zamian korzyści materialnych. Zobacz wzór »

Raport ZUS RSA

Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek. Zobacz wzór »

Oświadczenie Z-10 – aktualizacja 26 czerwca 2020 r.

Oświadczenie wypełnia się, jeśli ubezpieczony ubiega się o zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu zatrudnienia lub tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego. Zobacz wzór »

ZNp-7 – wniosek o świadczenie rehabilitacyjne – aktualizacja 26 czerwca 2020 r.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Zobacz wzór »

ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń

Formularz ZUS ZWUA wypełnia się, aby wyrejestrować ubezpieczonego z ubezpieczeń, zgłosić korektę danych o wyrejestrowaniu ubezpieczonego z ubezpieczeń. Wyrejestrowanie następuje z kodu tytułu ubezpieczenia, który podał płatnik składek, niezależnie od schematu podlegania poszczególnym rodzajom ubezpieczeń, który zgłosiłeś. Zobacz wzór »

Nowy wzór zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę – obowiązuje od 30 lipca 2020 r.

Nowy wzór obowiązuje na mocy rozporządzenia ministra finansów z 20 lipca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1314). Zobacz wzór »

Polecenie zakończenia wykonywania pracy zdalnej

Pracodawca, który na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej, polecił pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, może w każdej chwili wycofać polecenie wykonywania takiej pracy. Pobierz wzór polecenia zakończenia wykonywania pracy w trybie zdalnym. Zobacz wzór »

Polecenie pracy zdalnej wraz z prowadzeniem ewidencji czynności

Pracodawca może zobowiązać pracownika pracującego zdalnie do prowadzenia ewidencji wykonywanych czynności. Taka ewidencja ma być prowadzona na polecenie pracodawcy (polecenie to – najlepiej pisemne lub np. mailowe – może zostać zawarte od razu w poleceniu pracy zdalnej, lecz również w odrębnym poleceniu, np. gdy praca zdalna jest już przez pracownika od pewnego czasu wykonywana). Zobacz wzór »

Wzór zgody na zatrudnienie dziecka

Wzór zgody na zatrudnienie dziecka Zobacz wzór »

Potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) do rozpatrzenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu Tarcza Finansowa

Jeśli przedsiębiorca chce się dowiedzieć, jakie dane ZUS przekazał do PFR lub jakie dane są zewidencjonowane po korektach, może złożyć wniosek o informację o stanie konta płatnika składek (RD-3). Musi dołączyć do niego załącznik „Potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) do rozpatrzenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu” (RD-PFR). W załączniku należy wskazać, czego dotyczy pytanie: liczby pracowników/etatów czy salda. Zobacz wzór »

Wniosek o informacje o stanie konta płatnika składek

Jeśli przedsiębiorca chce się dowiedzieć, jakie dane ZUS przekazał do PFR lub jakie dane są zewidencjonowane po korektach, może złożyć wniosek o informację o stanie konta płatnika składek (RD-3). Zobacz wzór »

Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji (na podstawie art. 15gf tarczy antykryzysowej)

Na podstawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu m.in. stosunku pracy można wypowiedzieć z zastosowaniem 7-dniowego terminu. Pobierz wzór dokumentu. Zobacz wzór »

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej - obowiązuje od 1 czerwca 2020 r.

W informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej w bloku III.B dodano pole 29 o nazwie: „Kwota wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowana przez płatnika składek”. Zobacz wzór »

ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa - wersja obowiązująca od 1 czerwca 2020 r.

W deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w bloku V zmieniono opis pola 04 na następujący: „Kwota wypłaconych świadczeń finansowanych z FUS”; treść odnośnika nr 3 do tego pola po zmianach brzmi: „W polu należy wykazać wypłacaną za okres od stycznia 2016 r. kwotę podwyższoną zasiłku macierzyńskiego do wysokości kwoty świadczenia rodzicielskiego finansowanego z funduszu chorobowego”. W bloku VII dodano w nazwie bloku wyraz „SFWON”, zaś w nazwie pola 01 dodano wyraz „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” (treść odnośnika nr 6 do tego pola po zmianach brzmi: „Za okres od styczna 2019 r. kwotę należnych składek stanowi suma stóp procentowych na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”). Odnośnikowi do pola nr 01 w bloku XI nadano nr 7. Zobacz wzór »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel