RSP-D Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Zobacz wzór »

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek, zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty, zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące

Zaprezentowany przez ZUS uproszczony wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, co oznacza, że każdy bez względu na rodzaj prowadzonej działalności a także wielkość przedsiębiorstwa będzie mógł skorzystać. Należy pamiętać, że odroczenie terminu płatności składek to tylko odłożenie w czasie obowiązku rozliczenia się z ZUS, składki należy zapłacić po trzech miesiącach. Wniosek jest jednostronicowy, a wypełniając go wystarczy podać podstawowej dane w tym NIP, REGON lub PESEL. Należy również krótko uzasadnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową pracodawcy, czego konsekwencją jest brak możliwości opłacenia w terminie należności. Zobacz wzór »

Zawiadomienie o wynagrodzeniu pracownika za czas przestoju ekonomicznego w czasie pandemii

W przypadku pracownika (zleceniobiorcy) objętego przestojem ekonomicznym pracodawca jest uprawniony: do wypłacania wynagrodzenia obniżonego nie więcej niż o 50%, nie niższego jednak niż od kwoty ustawowej płacy minimalnej, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, otrzymania z FGŚP dofinansowania do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy) oraz środków na składki na ubezpieczenia społeczne należne ze strony pracodawcy od przyznanych świadczeń. Zobacz wzór »

Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy

Zobacz wzór »

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia oraz są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom). Zobacz wzór »

Polecenie pracy zdalnej (w związku z zagrożeniem koronawirusem)

Wzór polecenia pracy zdalnej (wydanego w oparciu o przepisy ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. z 2020 r. poz. 374). Zobacz wzór »

Zawiadomienie o ustanowieniu obrońcy dla nauczyciela

Przed 1 września 2019 r. wystarczyło, że dyrektor ukarał nauczyciela za dane zachowanie karą porządkową, a wtedy postępowanie dyscyplinarne było umarzane albo nie dochodziło do jego wszczęcia. Obecnie gdy sprawa dotyczy czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, dyrektor nie może postąpić w ten sposób. Jeżeli już w sprawie nauczyciela zostanie uruchomione postępowanie wyjaśniające, a potem sprawa trafi przed komisję dyscyplinarną, nauczyciel może jednak ustanowić dla siebie obrońcę. Zobacz wzór »

Oświadczenie o wydatkach poniesionych w czasie odbywanej podróży służbowej

W uzasadnionych przypadkach pracownik składa pisemne oświadczenie o okolicznościach mających wpływ na prawo do diet, ryczałtów, zwrot innych kosztów podróży lub ich wysokość. Zobacz wzór »

Oświadczenie pracownika o rezygnacji z 50% kosztów uzyskania przychodów

Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki nie stosuje kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania. Oświadczenie to składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego. Zobacz wzór »

PIT-2A(6) Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Formularz dotyczy zmniejszenia miesięcznej zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek w przypadku świadczeń osób m.in. otrzymujących stypendium, tymczasowo aresztowanych otrzymujących należności za pracę, otrzymujących świadczenie integracyjne. Zobacz wzór »

PIT-2(6) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zaliczkę obliczoną przez pracodawcę pomniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o PIT, tj. 43,76 zł, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży pracodawcy oświadczenie PIT-2. Zobacz wzór »

Oświadczenie pracownika w sprawie niepotrącania kwoty zmniejszającej podatek przy poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Pracownik może złożyć pracodawcy oświadczenie, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 85.528 zł. W takim przypadku płatnik pobiera zaliczki bez pomniejszania o kwotę  43,76 zł. Zobacz wzór »

Oświadczenie pracownika w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Pracodawca, któremu pracownik złożył oświadczenie pobiera zaliczki według opisanych tam zasad począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. Zobacz wzór »

Zawiadomienie o wysokości przychodu emeryta lub rencisty

W obowiązujących przepisach prawa nie ustalono wzoru, względnie formularza, ani też w szczegółowy sposób nie określono treści, jaką powinno mieć zawiadomienie o wysokości przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Przyjmuje się, że musi to być informacja  zawierająca takie dane, jak: Zobacz wzór »

Oświadczenie o używaniu pojazdu do celów służbowych

Zwrot kosztów używania samochodu osobowego (motocykla, motoroweru) do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne. Zobacz wzór »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel