W tym miejscu znajdziesz praktyczne wzory dokumentów, wybrane i przygotowane pod kątem potrzeb osób zajmujących się w firmie prowadzeniem spraw kadrowych i płacowych. Pobierz, wypełnij i zastosuj w swojej pracy!

Oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego – wersja obowiązująca od 18 stycznia 2021 r.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Ostatnia zmiana: 01.02.2021 r.

Zobacz wzór »

RD-PFR – załącznik do informacji o stanie konta płatnika składek (RD-3) – wersja do wydruku i wersja edytowalna

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie dane ZUS przekazał do PFR lub jakie dane ma zewidencjonowane po Twoich korektach, możesz złożyć do ZUS wniosek o informację o stanie konta płatnika składek (RD-3). Musisz dołączyć do niego załącznik „Potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) do rozpatrzenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu” (RD-PFR). W załączniku wskaż czego dotyczy Twoje pytanie: liczby pracowników/etatów czy salda, a w polu tekstowym wpisz datę złożenia wniosku do PFR.

Ostatnia zmiana: 21.01.2021 r.

Zobacz wzór »

RD-3 Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie dane ZUS przekazał do PFR lub jakie dane ma zewidencjonowane po Twoich korektach, możesz złożyć wniosek do ZUS o informację o stanie konta płatnika składek (RD-3). Musisz dołączyć do niego załącznik „Potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) do rozpatrzenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu” (RD-PFR). W załączniku wskaż czego dotyczy Twoje pytanie: liczby pracowników/etatów czy salda, a w polu tekstowym wpisz datę złożenia wniosku do PFR.

Ostatnia zmiana: 21.01.2021 r.

Zobacz wzór »

ZUS RPA Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej

Dokument ZUS RPA to dokument rozliczeniowy, stosowany od 1 stycznia 2019 r. Zawarte w nim dane będziemy wykorzystywać do ustalania prawa i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych. Składasz go za ubezpieczonych, których zatrudniłeś: jako pracowników, na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Ostatnia zmiana: 19.01.2021 r.

Zobacz wzór »

Wniosek o wydanie świadectwa pracy

Ostatnia zmiana: 14.01.2021 r.

Zobacz wzór »

PIT-8AR(10)

Zmiany wprowadzono w części D formularza PIT-8AR (poz. 430–435). Zmieniono część D.2 – informacje dodatkowe. Wypełnia ją płatnik, który poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i zgodnie z obowiązującymi przepisami skorzystał z przesunięcia terminu przekazania zaliczek na podatek pobranych za miesiące 2020 r. Nowy wzór formularza wprowadziło rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji  informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2432).

Ostatnia zmiana: 11.01.2021 r.

Zobacz wzór »

PIT-4R(11)

W deklaracji PIT-4R zmieniono część D.2 – informacje dodatkowe. Wypełnia ją płatnik, który poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i zgodnie z obowiązującymi przepisami skorzystał z przesunięcia terminu przekazania zaliczek na podatek pobranych za miesiące 2020 r.: marzec – poz. 159; kwiecień – poz. 160; maj – poz. 161; październik – 162; listopad – 163; grudzień – 164. W poprzedniej wersji informacje dodatkowe dotyczyły tylko marca, kwietnia i maja 2020 r. Nowy wzór formularza wprowadziło rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji  informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2432).

Ostatnia zmiana: 11.01.2021 r.

Zobacz wzór »

IFT-1/IFT-1R(16)

IFT-1/IFT-1R(16) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2020 r.  Nowy wzór formularza wprowadziło rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji  informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2432).

Ostatnia zmiana: 11.01.2021 r.

Zobacz wzór »

Informacja dla pracowników o tworzeniu PPK (wzór dla jednostek publicznych)

Podmiot zatrudniający może poinformować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego oraz osoby zatrudnionej związanych z uczestnictwem w PPK. Pobierz przykładowy wzór takiej informacji, znajdujący zastosowanie dla jednostek sektora finansów publicznych.

Ostatnia zmiana: 11.01.2021 r.

Zobacz wzór »

Formularz PIT-11(27)

Formularz PIT11(27) stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2021 r. W PIT-11, w części E dotyczącej źródeł przychodów dodano dwa wiersze: wiersz 8: należności z tytułu praktyk absolwenckich lub straży uczniowskich inne, niż z wiersza 9 (poz. 64–66); wiersz 9: należności z tytułu wymienionego w wierszu 8 otrzymane przez podatników do ukończenia 26. roku życia (poz. 67–69). Nowy wzór formularza wprowadziło rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji  informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2432).

Ostatnia zmiana: 11.01.2021 r.

Zobacz wzór »

ORD-IN(9) – Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej – wzór obowiązujący od 1 stycznia 2021 r.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego, czyli interpretację indywidualną. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje formularz ORD-IN(9).

Ostatnia zmiana: 01.01.2021 r.

Zobacz wzór »

ORD-WS(3) wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej – wzór obowiązujący od 1 stycznia 2021 r.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej może tż wystąpić dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym. Wtedy mamy do czynienia z wnioskiem wspólnym. Od 1 stycznia 2021 r. przy składaniu wniosku obowiązuje formularz ORD-WS(3).

Ostatnia zmiana: 01.01.2021 r.

Zobacz wzór »

RUD – zgłoszenie umowy o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

Płatnicy i osoby fizyczne zlecający wykonanie dzieła na podstawie umowy o dzieło, od 1 stycznia 2021 r. mają nowy obowiązek. Chodzi o zgłaszanie umów o dzieło do ZUS. Umowę o dzieło trzeba zgłosić do ZUS na formularzu RUD w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło. Dokument RUD umożliwi ZUS prowadzenie ewidencji zawieranych przez płatników składek lub osoby fizyczne umów o dzieło z osobami, z którymi nie pozostają w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonują pracy na rzecz pracodawcy z którym pozostają w stosunku pracy.

Ostatnia zmiana: 01.01.2021 r.

Zobacz wzór »

Wniosek o emeryturę – EMP

Osoby na wcześniejszej emeryturze, które urodziły się w 1953 roku, mogą wystąpić o naliczenie nowej emerytury na korzystnych zasadach. Osobom, które już mają przyznaną emeryturę powszechną po emeryturze wcześniejszej, ZUS sam przeliczy świadczenie. Osoba, która pobiera emeryturę wcześniejszą i nie ma jeszcze przyznanej emerytury powszechnej, powinna złożyć wniosek o emeryturę powszechną w ciągu 6 miesięcy od wejścia przepisów w życie, czyli najpóźniej do 11 stycznia 2021 r. Można to zrobić na wniosku o emeryturę.

Ostatnia zmiana: 16.12.2020 r.

Zobacz wzór »

Oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanym obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2132), podstawą do wypłaty ubezpieczonemu świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, w związku koniecznością poddania się kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, są oświadczenia złożone przez pracownika pracodawcy. Wspomniane rozporządzenie mówi o trzech rodzajach takich oświadczeń – w § 7 ust. 3 i 4, § 7 ust. 6 i § 7 ust. 7. Poniżej znajdziesz oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanym obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Ostatnia zmiana: 14.12.2020 r.

Zobacz wzór »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel