W tym miejscu znajdziesz praktyczne wzory dokumentów, wybrane i przygotowane pod kątem potrzeb osób zajmujących się w firmie prowadzeniem spraw kadrowych i płacowych. Pobierz, wypełnij i zastosuj w swojej pracy!

Regulamin pracy zdalnej

Chociaż nie ma formalnego obowiązku, aby wprowadzić regulamin pracy zdalnej w firmie, może to bardzo usprawnić funkcjonowanie zakładu pracy. Przedstawiamy przykładowy regulamin pracy zdalnej. Dokument opiera się na przepisach „specustawy” z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.).

Ostatnia zmiana: 03.12.2020 r.Aktualizacja

Zobacz wzór »

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem pracy zdalnej

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem pracy zdalnej jest jednym z 3 załączników do regulaminu pracy zdalnej. Dwa pozostałe to Polecenie wykonania pracy zdalnej oraz Wniosek o umożliwienie pracy zdalnej.

Ostatnia zmiana: 26.11.2020 r.

Zobacz wzór »

RUD – zgłoszenie umowy o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

Płatnicy i osoby fizyczne zlecający wykonanie dzieła na podstawie umowy o dzieło, od 1 stycznia 2021 r. mają nowy obowiązek. Chodzi o zgłaszanie umów o dzieło do ZUS. Umowę o dzieło trzeba zgłosić do ZUS na formularzu RUD w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło. Dokument RUD umożliwi ZUS prowadzenie ewidencji zawieranych przez płatników składek lub osoby fizyczne umów o dzieło z osobami, z którymi nie pozostają w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonują pracy na rzecz pracodawcy z którym pozostają w stosunku pracy.

Ostatnia zmiana: 26.11.2020 r.

Zobacz wzór »

Wniosek pracownika o umożliwienie pracy zdalnej

Wniosek o umożliwienie pracy zdalnej jest jednym z 3 załączników do regulaminu pracy zdalnej. Dwa pozostałe to Polecenie wykonania pracy zdalnej oraz oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem pracy zdalnej.

Ostatnia zmiana: 26.11.2020 r.

Zobacz wzór »

Oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego - wzór obowiązujący od 1 września 2020 r.

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzice dziecka do 8 lat, a także ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnieni od wykonywania pracy w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa placówki opiekuńczej.

Ostatnia zmiana: 05.11.2020 r.

Zobacz wzór »

Oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę

Osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym, która nie może wykonywać pracy wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, przysługuje wynagrodzenie chorobowe, względnie zasiłek chorobowy. Podstawą do wypłaty tych świadczeń dla osób odbywających kwarantannę jest decyzja inspektora sanitarnego, a dla osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą poddaną kwarantannie na podstawie decyzji inspektora sanitarnego – oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę.

Ostatnia zmiana: 23.10.2020 r.

Zobacz wzór »

Pracownik zakażony koronawirusem – przykładowa treść wiadomości przekazywana do stacji sanitarno-epidemiologicznej

W przypadku, gdy u jednego z pracowników pojawiły się objawy zarażenia koronawirusem lub jeśli zostanie potwierdzone, że pracownik został zarażony powiadom powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, zabezpiecz miejsce pracy, podejmij decyzję o sposobie wykonywania pracy przez pracowników. Pamiętaj, że pracodawca nie ma obowiązku skierowania pracownika na badania lekarskie po powrocie do pracy.

Ostatnia zmiana: 22.10.2020 r.

Zobacz wzór »

Wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego na mocy ustawy z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19

Podstawa wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przysługujących osobom, o których mowa art. 31zy13 ustawy antykryzysowej, za okres przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów, podlega ponownemu przeliczeniu, jeżeli świadczenie wypłacone na podstawie dotychczasowych regulacji okaże się niższe niż świadczenie ustalone zgodnie z nowymi rozwiązaniami. Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń następuje na wniosek świadczeniobiorcy (zatrudnionego).

Ostatnia zmiana: 13.10.2020 r.

Zobacz wzór »

Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3

Formularz ZUS Z-3 jest niezbędny do przyznania i wypłaty świadczeń chorobowych przez ZUS. Formularz ZUS Z-3 zawiera m.in. informacje o dochodach pracownika uwzględnianych w podstawie wymiaru przysługującego mu świadczenia chorobowego.

Ostatnia zmiana: 21.09.2020 r.

Zobacz wzór »

Umowa wolontariatu

Wolontariat to dobrowolna, nieodpłatna i świadoma praca na rzecz pojedynczych osób, społeczności lub całego społeczeństwa, odbywana przez ochotników. Zazwyczaj nie otrzymują oni w zamian korzyści materialnych.

Ostatnia zmiana: 02.09.2020 r.

Zobacz wzór »

Raport ZUS RSA

Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek.

Ostatnia zmiana: 02.09.2020 r.

Zobacz wzór »

ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń

Formularz ZUS ZWUA wypełnia się, aby wyrejestrować ubezpieczonego z ubezpieczeń, zgłosić korektę danych o wyrejestrowaniu ubezpieczonego z ubezpieczeń. Wyrejestrowanie następuje z kodu tytułu ubezpieczenia, który podał płatnik składek, niezależnie od schematu podlegania poszczególnym rodzajom ubezpieczeń, który zgłosiłeś.

Ostatnia zmiana: 12.08.2020 r.

Zobacz wzór »

Nowy wzór zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę – obowiązuje od 30 lipca 2020 r.

Nowy wzór obowiązuje na mocy rozporządzenia ministra finansów z 20 lipca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1314).

Ostatnia zmiana: 30.07.2020 r.

Zobacz wzór »

Polecenie zakończenia wykonywania pracy zdalnej

Pracodawca, który na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej, polecił pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, może w każdej chwili wycofać polecenie wykonywania takiej pracy. Pobierz wzór polecenia zakończenia wykonywania pracy w trybie zdalnym.

Ostatnia zmiana: 22.07.2020 r.

Zobacz wzór »

Polecenie pracy zdalnej wraz z prowadzeniem ewidencji czynności

Pracodawca może zobowiązać pracownika pracującego zdalnie do prowadzenia ewidencji wykonywanych czynności. Taka ewidencja ma być prowadzona na polecenie pracodawcy (polecenie to – najlepiej pisemne lub np. mailowe – może zostać zawarte od razu w poleceniu pracy zdalnej, lecz również w odrębnym poleceniu, np. gdy praca zdalna jest już przez pracownika od pewnego czasu wykonywana).

Ostatnia zmiana: 22.07.2020 r.

Zobacz wzór »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel