Zawiadomienie o ustanowieniu obrońcy dla nauczyciela

Przed 1 września 2019 r. wystarczyło, że dyrektor ukarał nauczyciela za dane zachowanie karą porządkową, a wtedy postępowanie dyscyplinarne było umarzane albo nie dochodziło do jego wszczęcia. Obecnie gdy sprawa dotyczy czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, dyrektor nie może postąpić w ten sposób. Jeżeli już w sprawie nauczyciela zostanie uruchomione postępowanie wyjaśniające, a potem sprawa trafi przed komisję dyscyplinarną, nauczyciel może jednak ustanowić dla siebie obrońcę. Zobacz wzór »

Oświadczenie o wydatkach poniesionych w czasie odbywanej podróży służbowej

W uzasadnionych przypadkach pracownik składa pisemne oświadczenie o okolicznościach mających wpływ na prawo do diet, ryczałtów, zwrot innych kosztów podróży lub ich wysokość. Zobacz wzór »

PIT-2(6) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zaliczkę obliczoną przez pracodawcę pomniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o PIT, tj. 43,76 zł, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży pracodawcy oświadczenie PIT-2. Zobacz wzór »

Oświadczenie pracownika o rezygnacji z 50% kosztów uzyskania przychodów

Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki nie stosuje kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania. Oświadczenie to składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego. Zobacz wzór »

Oświadczenie pracownika w sprawie niepotrącania kwoty zmniejszającej podatek przy poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Pracownik może złożyć pracodawcy oświadczenie, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 85.528 zł. W takim przypadku płatnik pobiera zaliczki bez pomniejszania o kwotę  43,76 zł. Zobacz wzór »

PIT-2A(6) Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Formularz dotyczy zmniejszenia miesięcznej zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek w przypadku świadczeń osób m.in. otrzymujących stypendium, tymczasowo aresztowanych otrzymujących należności za pracę, otrzymujących świadczenie integracyjne. Zobacz wzór »

Oświadczenie pracownika w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Pracodawca, któremu pracownik złożył oświadczenie pobiera zaliczki według opisanych tam zasad począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. Zobacz wzór »

Oświadczenie pracownika do celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

Formularz dotyczy podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, które wynoszą  300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż  3.600 zł, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. Zobacz wzór »

Oświadczenie o używaniu pojazdu do celów służbowych

Zwrot kosztów używania samochodu osobowego (motocykla, motoroweru) do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne. Zobacz wzór »

Zawiadomienie o wysokości przychodu emeryta lub rencisty

W obowiązujących przepisach prawa nie ustalono wzoru, względnie formularza, ani też w szczegółowy sposób nie określono treści, jaką powinno mieć zawiadomienie o wysokości przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Przyjmuje się, że musi to być informacja  zawierająca takie dane, jak: Zobacz wzór »

Oświadczenie przyjmującego zlecenie o świadczeniu umówionych usług w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej

Płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od umowy zlecenia i umowy o dzieło, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Zobacz wzór »

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – ERP-7

Zobacz wzór »

PIT-11(25) (Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) za 2019 r. - formularz elektroniczny

Dochodów i zaliczek za dany rok podatkowy z tytułu m.in. stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście i praw majątkowych. Zobacz wzór »

IFT-1(15) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania za 2019 r. - formularz elektroniczny

Dotyczy przychodów uzyskiwanych przez nierezydentów (m.in. z art. 29 ustawy o PIT). IFT-1 trzeba złożyć nawet wówczas, gdy polski płatnik nie ma obowiązku pobrania „polskiego” podatku zryczałtowanego. Pobierz formularz elektroniczny. Zobacz wzór »

PIT-8C(10)

(Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych) za 2019 rok - formularz elektroniczny. Zobacz wzór »

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel