W tej części serwisu znajdziesz bazę aktualnych i ujednoliconych aktów prawnych niezbędnych w codziennej pracy pracowników działów kadr i płac. Znajdziesz tu wyselekcjonowaną bazę ustaw i rozporządzeń wykonawczych, dzięki której w każdej chwili będziesz mógł sprawdzić właściwe przepisy i rozwiać swoje wątpliwości.

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2215)

Ostatnia zmiana: 19.01.2021 r. Aktualizacja

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1842)

Ostatnia zmiana: 15.01.2021 r. Aktualizacja

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r., poz. 91)

Ostatnia zmiana: 15.01.2021 r. Aktualizacja

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 2316)

Ostatnia zmiana: 15.01.2021 r. Aktualizacja

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2433)

Ostatnia zmiana: 01.01.2021 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. z 2010 r. nr 27, poz. 134)

Ostatnia zmiana: 01.01.2021 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1596)

Ostatnia zmiana: 01.01.2021 r.

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1325)

Ostatnia zmiana: 01.01.2021 r.

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 266)

Ostatnia zmiana: 01.01.2021 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2397)

Ostatnia zmiana: 01.01.2021 r.

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1342)

Ostatnia zmiana: 01.01.2021 r.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1268)

Ostatnia zmiana: 01.01.2021 r.

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2123)

Ostatnia zmiana: 01.01.2021 r.

Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 295)

Ostatnia zmiana: 01.01.2021 r.

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1426)

Ostatnia zmiana: 01.01.2021 r.

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Webinarium
Webinarium

Zasiłki 2021

, 29.stycznia.2021

Weź udział »

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel