Czy umowę ramową od 1 stycznia 2021 r. należy zgłaszać do ZUS

Czy umowę ramową od 1 stycznia 2021 r. należy zgłaszać do ZUS
Dokument aktualny

Mariusz Pigulski

08.02.2021

Pytanie:

Gmina chce zawrzeć z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej umowę na napisanie artykułów do wydań lokalnej gazety w okresie od 1 lutego do 17 grudnia 2021 r. Czy można uznać, że jest to umowa o dzieło? Co z formularzem RUD? Czy w kontekście art. 36 ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych gmina powinna zgłosić umowę ramową do ZUS? Czy też należałoby podjąć inne działania i wprowadzić inne zapisy lub każdorazowo zawierać umowę o dzieło, żeby uniknąć ewentualnych konsekwencji dotyczących niezgłoszenia takiej umowy, bądź zakwalifikowanie takiej umowy jako umowy zlecenia?

Odpowiedź:

Zasadniczo sama umowa ramowa określająca zasady współpracy nie powinna być zgłaszana do ZUS. W tym przypadku istnieje jednak ryzyko uznania przez ZUS, że składanie zamówień w ramach ww. umowy prowadzi każdorazowo do zawierania umów o dzieło, które już zgłoszeniu powinny podlegać. Może to wynikać z zapisów umowy, które przedstawione są poniżej.

Gmina chciałaby zawrzeć umowę ramową, wpisując w niej m.in. takie zapisy:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do napisania artykułów w formie tekstu autorskiego do wydań dwutygodnika Gazety w okresie od 01.02.2021 r. – 17.12.2021 r.

2. Napisanie konkretnych artykułów w ramach zobowiązania określonego w ust. 1 każdorazowo poprzedzone będzie złożeniem przez Zamawiającego zamówienia na napisanie artykułów do danego wydania Gazety.

3. Zamówienie będzie określało w szczególności: a) tematy artykułów i ich objętość, b) formę redakcyjną, c) termin oraz formę dostarczenia artykułów do danego wydania lokalnej Gazety,

4. Zamówienie składane będzie Wykonawcy, pocztą zwykłą, pocztą elektroniczną, przez telefon lub w innej zwyczajowo przyjętej formie.

§ 2

Wynagrodzenie Wykonawcy za napisanie zamówionych artykułów zgodnie z § 1 oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczących artykułów na rzecz Zamawiającego ustalone jest według niżej określonych zasad:

1) 880 zł brutto (słownie: osiemset osiemdziesiąt złotych brutto) za napisanie artykułów w formie tekstu autorskiego do danego wydania dwutygodnika Miasta Grajewo – lokalnej Gazety,

2) Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w ciągu 14 dni od dnia otrzymania rachunku. Podstawą do jego wystawienia będą protokoły odbioru przygotowanych artykułów.

§ 3

Zamawiający odbierze artykuły do każdego wydania lokalnej Gazety najpóźniej przed oddaniem jej do składu wskazanemu przez Zamawiającego podmiotowi, z zastrzeżeniem § 8. Za odbiór przygotowanych artykułów ze strony Zamawiającego odpowiedzialna jest Pani ……

§ 4

Wykonawca wykona przedmiot umowy, korzystając z własnych narzędzi i materiałów.

§ 5

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innej osobie.

§ 6

Wszelkie autorskie prawa majątkowe do tekstów przygotowanych przez Wykonawcę przechodzą na Zamawiającego z dniem ich dostarczenia do Zamawiającego bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji. Przeniesienie praw autorskich następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2.

§ 7

1. Wykonawca zapewnia, że teksty są jego autorstwa, nie naruszają praw majątkowych osób trzecich oraz nie były nigdzie publikowane i nie będą publikowane.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę praw majątkowych osób trzecich ponosi on odpowiedzialność odszkodowawczą wobec tych osób.

3. Wykonawca oświadcza, że artykuły nie naruszają dóbr osobistych chronionych obowiązującymi przepisami prawa oraz nie zawierają danych i informacji, które mógł uzyskać w sposób niedozwolony.

§ 8

W razie odmowy przez Wykonawcę dokonania określonych przez Zamawiającego zmian w artykułach, Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 7 dni od odmowy dokonania zmian w artykułach.

§ 9

1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

2. Stronom przysługuje prawo ich naliczania w następujących wypadkach i okolicznościach: 1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

a) nieuwzględnienia uwag Zamawiającego odnoszących się do treści lub formy artykułów przygotowanych przez Wykonawcę do danego wydania Gazety w wysokości 10% wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy określonego w § 2 pkt 1.

3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę artykułów do danego wydania Gazety w terminie umożliwiającym jej wydrukowanie zgodnie z zamówieniem, o którym mowa w §1 ust. 3. Zamawiający obciąża Wykonawcę karą za zwłokę w wysokości 5% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za to wydanie za każdy dzień zwłoki.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych, strony będą ponosiły odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 kc.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, o czym zostanie on poinformowany na piśmie.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.”

Od 1 stycznia 2021 r. w życie wszedł przepis art. 36 ust. 17 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Z przedmiotowego obowiązku są wyłączone jedynie te umowy o dzieło, które zawarte są z osobami, z którymi płatnik pozostaje w stosunku pracy lub w ramach której osoba ta wykonuje pracę na rzecz pracodawcy (pomimo zawarcia umowy z innym podmiotem).

Ważne! 

Umowy o dzieło zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło.

Miejmy na uwadze, że w treści zapytania jest mowa o umowie o współpracy (tzw. umowie ramowej), określającej m.in. reguły zlecania konkretnych tekstów i ich opłacania. Można więc przyjąć, że umowa ta sama w sobie nie wymaga zgłoszenia do ZUS. Jednakże jak to już wyżej podkreślono, istnieje realne ryzyko uznania przez ZUS, że składanie zamówień w ramach ww. umowy prowadzi każdorazowo do zawierania umów o dzieło, które już zgłoszeniu powinny podlegać.

Ważne! 

W przedstawionych okolicznościach można zastanowić się nad możliwością zawierania np. umów o przeniesienie praw autorskich, które umową o dzieło nie są, a więc nie trzeba informować o nich ZUS.

Powiązane porady i dokumenty:

Autorem odpowiedzi jest: 

Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski

Specjalista w zakresie kadr i płac. Autor licznych opracowań i publikacji z zakresu kadr, rozliczania wynagrodzeń, składek ZUS oraz podatku.

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel