Zmiany w PIT i rozliczenia podatkowe 2020

Filtruj po typie dokumentu:

Porada

Koszty uzyskania przychodów a umowa o pracę dla osób do 26. roku życia

Koszty uzyskania przychodów dla osób do 26. roku życia

Pytanie: Czy KUP należy ujmować przy wypłacie w wysokości określonej w ustawie 250 zł (2019 r.) 300 zł (2020 r.) czy też 0 zł? Spółka przyjmowała za miesiące, w których płatnik złożył oświadczenie (2019 r.) w rozliczeniach KUP w wysokości 0 zł oraz przyjmuje w roku 2020 dla tych, którzy nie złożyli oświadczenia, KUP wynosiły 0 zł. Czy podatnik może te koszty uwzględnić w swoim rozliczeniu rocznym?

Czytaj więcej »

Odprawa z tytułu powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej a PIT zerowy

Odprawa z tytułu powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej a PIT zerowy

Pytanie: Nasz pracownik został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Jako pracodawca jesteśmy zobowiązani wypłacić mu odprawę. Proszę o informację, czy powinniśmy naliczyć podatek od wypłaconej odprawy, skoro nasz pracownik jest osobą do 26. roku życia.

Czytaj więcej »

Stypendium naukowe nieopodatkowane – jaki PIT za 2019 rok

Stypendium naukowe nieopodatkowane – jaki PIT za 2019 rok

Pytanie: Stypendyście naukowemu wypłacamy stypendium naukowe comiesięczne w wysokości ok. 3.000 zł, które jest zwolnione ze składek ZUS oraz podatku dochodowego. Czy w takiej sytuacji należy wystawić PIT? Jeżeli tak, to na jakim formularzu i z jakimi danymi?

Czytaj więcej »

Jak wykazać zasiłek chorobowy w PIT-11 za 2019 rok

Jak wykazać zasiłek chorobowy w PIT-11 za 2019 rok

Pytanie: W roku 2019 byliśmy płatnikami zasiłków. Mamy pracownika, który 28 maja uległ wypadkowi w pracy i w okresie od maja do listopada przebywał na zasiłku chorobowym. Jak wykazać wartość tego zasiłku oraz pobranego podatku w PIT-11? Czy w wierszu 1 części E łącznie z otrzymanym wynagrodzeniem do maja czy osobną pozycją w wierszu 8 części E?

Czytaj więcej »

W jaki sposób wykazać w PIT-11 wypłacone w 2019 r. pracownikom świadczenia z ZFŚS

PIT-11 wypłacone w 2019 r. pracownikom świadczenia z ZFŚS

Pytanie: U części pracowników świadczenia z ZFŚS nie przekroczyły 1.000 zł, a u niektórych przekroczyły i od nadwyżki ponad tę kwotę zakład odprowadził podatek dochodowy (wypłacone były tylko świadczenia pieniężne). Czy wartość nadwyżki ponad 1.000 zł i odpowiednio podatek od tej nadwyżki należy wykazać w pozycjach: 29 i 30 PIT-11, a wartość 1.000 zł i poniżej 1.000 zł (u tej części pracowników, którzy otrzymali łącznie w roku świadczenia poniżej 1.000 zł) w nowej części F PIT-11, np. poz. 75 i 76? 2. W jaki sposób wykazać takie same świadczenia jak w pkt 1, ale wypłacone byłym pracownikom emerytom? W tym przypadku nie pobrano zaliczek na podatek dochodowy, gdyż świadczenia nie przekroczyły 3.000 zł. Czy w części F PIT-11?

Czytaj więcej »

Nowość

PIT-11 wysłany e-mailem – sprawdź stanowisko organów skarbowych

PIT-11 wysłany e-mailem – sprawdź stanowisko organów skarbowych

Wielu płatników wysyłających pracownikom informacje PIT-11 e-mailem ma wątpliwości, czy do skuteczności takiego doręczenia wymagane jest otrzymanie potwierdzenia odbioru takiej wiadomości. Może się bowiem zdarzyć, że odbiorca jej nie odczytał, a nawet jeśli to zrobił, pracodawca nie zawsze ma pewność, że taka elektroniczna wiadomość z załącznikiem w postaci pliku z PIT-11 faktycznie dotarła do adresata. Jakie jest stanowisko organów podatkowych na ten temat?

Czytaj więcej »

PIT-11 za 2019 rok do skarbówki wysyłasz wyłącznie elektronicznie

PIT-11 za 2019 rok do skarbówki wysyłasz wyłącznie elektronicznie

Do 31 stycznia 2020 roku jest czas na wysłanie informacji PIT-11 za ubiegły rok. PIT-11 trzeba wysyłać wyłącznie drogą elektroniczną, korzystając z wersji formularza 25. Sprawdź, jak wysłać informację.

Czytaj więcej »

MF ostrzega przed fałszywymi SMS-ami o zaległości na mikrorachunku podatkowym

MF ostrzega przed fałszywymi SMS-ami

Ministerstwo Finansów opublikowało w Internecie kolejne ostrzeżenie przed fałszywymi SMS-ami z informacją o zadłużeniu na indywidualnym rachunku podatkowym. Wiadomości tego typu są fałszywe i zawierają link, który może być niebezpieczny.

Czytaj więcej »

Co grozi płatnikowi, który do 31 stycznia 2020 r. nie złoży do urzędu skarbowego PIT-11

Jakie są dwa terminy przesyłania informacji PIT-11

Nie wszystkie programy płacowe zostały we właściwym czasie dostosowane do zmian podatkowych wprowadzonych w trakcie roku podatkowego. Mowa np. o podatku zerowym czy nowej skali podatkowej, które zostały wprowadzone w 2019 roku. Co powinien zrobić płatnik, jeśli do 31 stycznia 2020 r. nie prześle do urzędu skarbowego PIT-11 (25)?

Czytaj więcej »

Fiskus nie rozliczy wstępnie przedsiębiorców z PIT

Fiskus nie rozliczy wstępnie przedsiębiorców z PIT

Od 15 lutego 2020 r. pracodawcy i zleceniodawcy prowadzący działalność gospodarczą, czyli w zasadzie wszyscy, nie skorzystają ze wstępnego rozliczenia PIT za pośrednictwem specjalnego, dedykowanego w tym zakresie portalu podatkowego. Sprawdź, z czego to wynika.

Czytaj więcej »

Artykuł

Pracodawca w 2020 roku może otrzymać od podatnika aż 9 oświadczeń podatkowych

9 oświadczeń podatkowych dla płatnika podatku

W działalności płatnika podatku dochodowego część dokumentów to różnego rodzaju oświadczenia. Dotyczą one naliczania zaliczek na podatek czy potwierdzania poniesionych wydatków. Oto gotowe wzory formularzy, które powinni wypełnić pracownicy i osoby współpracujące. Miej je wszystkie pod ręką.

Czytaj więcej »

PIT zerowy – instrukcja do wypełnienia PIT-11 za 2019 r.

Instrukcja do wypełnienia PIT-11 w rozliczeniu za 2019 r.

Resort finansów opublikował: Sposób sporządzenia informacji PIT-11 w wersji 25, w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących tzw. ulgi dla młodych (tj. osób do 26. roku życia) za 2019 r. Zwraca ona uwagę zwłaszcza na sposoby wykazywania w tej informacji przychodów i zaliczek na podatek dotyczących osób korzystających z PIT zerowego. Skorzystaj z instrukcji i właściwie wypełnij PIT-11.

Czytaj więcej »

Wzór

Oświadczenie o wydatkach poniesionych w czasie odbywanej podróży służbowej

W uzasadnionych przypadkach pracownik składa pisemne oświadczenie o okolicznościach mających wpływ na prawo do diet, ryczałtów, zwrot innych kosztów podróży lub ich wysokość.

Czytaj więcej »

Oświadczenie o używaniu pojazdu do celów służbowych

Zwrot kosztów używania samochodu osobowego (motocykla, motoroweru) do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne.

Czytaj więcej »

Oświadczenie przyjmującego zlecenie o świadczeniu umówionych usług w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej

Płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od umowy zlecenia i umowy o dzieło, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej »

Oświadczenie pracownika o rezygnacji z 50% kosztów uzyskania przychodów

Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki nie stosuje kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania. Oświadczenie to składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Czytaj więcej »

Oświadczenie pracownika do celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

Formularz dotyczy podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, które wynoszą  300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż  3.600 zł, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Czytaj więcej »

Deklaracja i formularz

PIT-8C(10)

(Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych) za 2019 rok - formularz elektroniczny.

Czytaj więcej »

PIT-11(25) (Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) za 2019 r. - formularz elektroniczny

Dochodów i zaliczek za dany rok podatkowy z tytułu m.in. stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście i praw majątkowych.

Czytaj więcej »

PIT-8AR(8) (Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym) za 2019 r. - formularz elektroniczny

Formularz PIT-8AR dotyczy podatku od m.in.: 1) należności nierezydentów z art. 29 ustawy o PIT (wiersz 1); 2) wygranych i nagród (określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT – wiersz 2); 3) świadczeń otrzymywanych przez emerytów (rencistów) – byłych pracowników (określonych w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT – wiersz 3); 4) należności z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o PIT z umów zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, czyli z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT (wiersz 6); 5) odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji z art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT (wiersz 10); 6) odprawy lub odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania z art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy (wiersz 11); 7) innych należności, niż wymienione w wierszach 1–25 (wiersz 26); 8) wynagrodzenie płatnika (wiersz 28).

Czytaj więcej »

PIT-4R(9) (Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) za 2019 r. - formularz elektroniczny

W PIT-4R wykazuje się m.in.: 1) liczbę podatników i wysokość należnych zaliczek na podatek dochodowy za każdy miesiąc roku podatkowego ze stosunku pracy; 2) zaliczki na podatek, pobrane od świadczeń z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz art. 18 ustawy o PIT; 3) zaliczki objęte ograniczeniem z art. 32 ust. 2 ustawy o PIT; 4) kwoty wynikające z rozliczeń za rok ubiegły (pobrany podatek i nadpłaty); 5) pobrany podatek, przekazany na PFRON oraz zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych albo zakładowy fundusz aktywności; 6) wynagrodzenie przysługujące płatnikowi za terminowe potrącanie zaliczek.

Czytaj więcej »

IFT-1(15) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania za 2019 r. - formularz elektroniczny

Dotyczy przychodów uzyskiwanych przez nierezydentów (m.in. z art. 29 ustawy o PIT). IFT-1 trzeba złożyć nawet wówczas, gdy polski płatnik nie ma obowiązku pobrania „polskiego” podatku zryczałtowanego. Pobierz formularz elektroniczny.

Czytaj więcej »

Temat numeru

Jak rozliczyć pracowników z podatku PIT za 2019 rok

Jak rozliczyć pracowników z podatku PIT za 2019 rok

Płatnicy zatrudniający pracowników, a także współpracujące z osobami na podstawie umów cywilnoprawnych sporządzają deklaracje podatkowe: PIT-4R oraz PIT-8AR oraz informacje podatkowe: PIT-11 oraz IFT-1/IFT-1R. Nowe wzory tych formularzy, stosowane do przychodów i dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 r., określa rozporządzenie ministra finansów z 9 grudnia 2019 r.

Czytaj więcej »

Wskaźniki i stawki

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel