Pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody. Nagrodę tę wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do niej. Natomiast w sytuacji gdy w aktach osobowych pracownika brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez pracownika prawa do tej nagrody. Sprawdź, czy późniejsze dostarczenie świadectw pracy pozbawia pracownika prawa do nagrody jubileuszowej. Poznaj odpowiedzi na wiele innych pytań.

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel