Ustawa o funduszu socjalnym nie przewiduje możliwości udzielania ze środków ZFŚS pożyczek na inne cele niż mieszkaniowe. Natomiast mogą być przyznawane zapomogi bezzwrotne. Jak je przyznawać i rozliczać?

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel