Wynagrodzenie zasadnicze często nie jest jedynym składnikiem wypłaty. Zazwyczaj naliczamy również dodatki do wynagrodzenia zasadniczego, które mogą mieć charakterze obligatoryjny bądź fakultatywny. Przykładem obligatoryjnych składników jest dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów bądź uregulowań wewnątrzzakładowych. Natomiast do fakultatywnych składników możemy zaliczyć takie, które uzależnione są od spełnienia przez pracownika jakiegoś warunku, czy sprawowania określonej funkcji. Ten rodzaj składników powinien jasno wynikać z regulacji wewnętrznej pracodawcy W tym dziale znajdziesz porady ekspertów i przykłady liczbowe, które usystematyzują Twoją wiedzę na temat wypłaty dodatkowych składników wynagrodzenia.

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel