Zasady przyznawania oraz naliczania świadczenia urlopowego określają przepisy ustawy o funduszu socjalnym. Rolą tego świadczenia jest bowiem dofinansowanie wypoczynku pracowników. Świadczenie urlopowe może być wypłacane przez pracodawców, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniali mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeśli zrezygnowali z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Możliwość wypłaty świadczeń urlopowych nie obejmuje jednak pracodawców prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Ta grupa pracodawców objęta jest obowiązkiem tworzenia ZFŚS bez względu na liczbę pracowników.

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel