Odprawa emerytalna urzędnika a tarcza 4.0

Odprawa emerytalna urzędnika a tarcza 4.0
Dokument aktualny

Izabela Nowacka

15.07.2020

Pytanie:

W najbliższym czasie pracownik urzędu przechodzi na emeryturę. Jaka odprawa emerytalna będzie mu się należała w związku z wejściem w życie tarczy 4.0. Czy dotyczy to również pracowników samorządowych, gdzie urząd nie uzyskuje żadnych przychodów ze sprzedaży towarów lub usług?

Odpowiedź:

Skorzystanie z rozwiązania polegającego na ograniczeniu wysokości odpraw dotyczy pracodawców, u których wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. Jeśli nie, odprawa emerytalna powinna być wypłacona w pełnym wymiarze.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy spadku obrotów gospodarczych, lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia, nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W cytowanym przepisie tarczy 4.0 mowa jest o prawie do zmniejszenia odpraw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy. W tej kategorii mieszczą się także odprawy emerytalne. Warunkiem uzyskania odprawy jest rozwiązanie umowy o pracę. Jednak ulga w tym zakresie jest skierowana do pracodawców, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych albo istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.

Ten ostatni zdefiniowano jako zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę z tego uprawnienia, nie mniej niż o 5% w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego (miesiąc bazowy); za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Do kosztu wynagrodzeń pracowników nie zalicza się:

  • kosztów wynagrodzeń pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę;
  • kosztów wynagrodzeń pracowników, którym obniżono wynagrodzenie nie więcej niż o 20% na mocy porozumienia ze stroną społeczną, w wysokości odpowiadającej wysokości tego obniżenia.

Z powyższego rozwiązania nie można jednak skorzystać, jeżeli iloraz kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę, i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w miesiącu, w którym wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, wynosi mniej niż 0,3.

Pobierz praktyczne narzędzie:

Kalkulator stażu pracy

Reasumując, ograniczenie odpraw do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę dotyczy pracodawców, u których wystąpił albo spadek obrotów gospodarczych albo istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, przy obliczaniu którego jednym ze wskaźników jest przychód ze sprzedaży towarów lub usług.

Autorem odpowiedzi jest: 

Izabela Nowacka

Izabela Nowacka

Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel