Stan epidemii – czy przesuwa termin udzielenia urlopu zaległego?

Stan epidemii – czy przesuwa termin udzielenia urlopu zaległego?
Dokument aktualny

Katarzyna Pietruszyńska-Jarosz

21.09.2020

Czy mając na uwadze obowiązujący stan epidemii pracodawca może udzielić pracownikowi, w oparciu o rozwiązanie przewidziane w tarczy antykryzysowej, urlopu zaległego za 2019 r. po dniu 30 września 2020 r., czyli po terminie wskazanym w art. 168 Kodeksu pracy? Poznaj stanowisko eksperta w tej sprawie.

Pracodawca obowiązany jest udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo (art. 161 kp). Jeżeli do końca roku pracownik nie wykorzysta urlopu za dany rok, stanie się on urlopem zaległym, którego należy udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego (art. 168 kp).

Zaległy urlop wypoczynkowy – szczególne rozwiązanie z tarczy antykryzysowej

Na podstawie art. 15gc tarczy antykryzysowej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

Zapamiętaj!

Celem powyższej regulacji miało być zapobieżenie kumulacji urlopów zaległych oraz bieżących, w sytuacji gdy z uwagi na stan epidemii, pracownicy będą mniej zainteresowaniem korzystaniem z urlopu. Z tego powodu ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu przepisu, który umożliwia pracodawcy wysłanie pracownika na urlop zaległy bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, w wymiarze do 30 dni.

Należy wskazać, że możliwość jednostronnego wyznaczenia przez pracodawcę terminu wykorzystania zaległego urlopu została już wcześniej potwierdzona w orzecznictwie. W wyroku z 24 stycznia 2006 r., (sygn. akt I PK 124/05) Sąd Najwyższy przyjął, że pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy pracownik nie wyraża na to zgody. Stąd też wątpliwości może budzić zasadność wprowadzania rozwiązania, o którym mowa w przepisach tarczy antykryzysowej.

Urlop zaległy za 2019 r. - czy można go udzielić po 30 września?

Jednocześnie należy podkreślić, że zapis przewidziany w tarczy antykryzysowej nie uchyla obowiązku wynikającego z art. 168 Kodeksu pracy, tj. obowiązku udzielenia pracownikowi urlopu zaległego najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Odpowiedzialność za udzielenie pracownikom urlopów w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami spoczywa na pracodawcy i to on będzie ponosić konsekwencje w przypadku naruszenia tego obowiązku.

Nieudzielanie pracownikowi zaległego urlopu najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego w większości przypadków (poza okolicznościami przewidzianymi w kodeksie pracy powodującymi przesunięcie lub przerwanie urlopu, np. choroba pracownika) stanowić będzie wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone karą grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Autorem odpowiedzi jest: 

Katarzyna Pietruszyńska-Jarosz

Katarzyna Pietruszyńska-Jarosz

Katarzyna Pietruszyńska-Jarosz

Specjalista z zakresu prawa pracy, autorka licznych artykułów, porad i wyjaśnień z zakresu prawa pracy, w tym w szczególności dotyczących problematyki urlopów wypoczynkowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem.

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Webinarium
Webinarium

Zasiłki 2021

, 29.stycznia.2021

Weź udział »

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel