Tarcza antykryzysowa 4.0 – nowe rozwiązania wchodzą w życie

Tarcza antykryzysowa 4.0 – nowe rozwiązania wchodzą w życie
Dokument aktualny

24.06.2020

Od 24 czerwca br. obowiązuje kolejna odsłona tarczy antykryzysowej, która zakłada m.in. możliwość jednostronnego udzielenia pracownikowi, w wymiarze do 30 dni, zaległego urlopu wypoczynkowego w okresie epidemii, doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej, a także zmiany w zakresie realizacji obowiązków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

We wtorek 23 czerwca br. prezydent podpisał ustawę z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Jeszcze tego samego dnia przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. Większość z rozwiązań nią przewidzianych wchodzi w życie z dniem następującym po jej opublikowaniu, tj. od 24 czerwca br.

Tarcza 4.0 – sprawdź najważniejsze rozwiązania

Przymusowe udzielanie urlopów zaległych w okresie epidemii

Nowe przepisy przewidują możliwość udzielenia przez pracodawcę pracownikowi – w terminie wskazanym przez pracodawcę bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów – urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu.

Szybkie rozwiązanie umów antykonkurencyjnych

Przepisy nowej tarczy antykryzysowej umożliwią rozwiązanie umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, z zastosowaniem krótkiego 7-dniowego okresu wypowiedzenia.

Ograniczenie wysokości odpraw i odszkodowań

W przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia, nie będzie mogła przekroczyć 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń jako przesłanka zmniejszenia wymiaru czasu pracy

Przyjęte przepisy tarczy 4.0 umożliwiają pracodawcom zmniejszanie wymiaru czasu pracy zatrudnianych pracowników w przypadku istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń u pracodawcy. Obniżenie wymiaru etatu będzie mogło nastąpić maksymalnie o 20% (nie bardziej jednak niż do 0,5 etatu). Możliwe stanie się także objęcie pracowników przestojem ekonomicznym.

Możliwość zawieszenie wykonywania obowiązków związanych z funduszem socjalnym

W przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych, lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, pracodawca będzie mógł zawiesić obowiązki związane z tworzeniem lub funkcjonowaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywaniem odpisu podstawowego, a także wypłatą świadczeń urlopowych, o których mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Tymczasowe przeniesienie pracownika do pracy w innej jednostce samorządowej

Tarcza 4.0 wprowadza też procedurę tymczasowego przeniesienia pracownika urzędu – w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – do wykonywania innej pracy niż określona w umowie o pracę, zgodnej z kwalifikacjami pracownika, w innej jednostce samorządowej.

Wspólny wybór instytucji zarządzającej PPK w jednostkach samorządowych

W oparciu o nowe przepisy organ zarządzający gminy, powiatu i województwa będzie mógł dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą zostaną zawarte umowy o zarządzanie PPK, w imieniu podmiotów zatrudniających będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa prawna: 
  • ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086).

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel