Tarcza 4.0: jak przenieść pracownika samorządowego w okresie epidemii

Tarcza 4.0: jak przenieść pracownika samorządowego w okresie epidemii
Dokument aktualny

Michał Culepa

29.06.2020

Tarcza 4.0 oprócz poszerzenia instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców wprowadziła też kolejne rozszerzenie możliwości przenoszenia służbowego pracowników jednostek samorządowych. Sprawdź, na jakich zasadach można dokonać przeniesienia.

Nowe przepisy dotyczące przeniesień pracowników zatrudnionych w samorządzie wprowadziła ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086), znana powszechnie jako tzw. tarcza 4.0. Tarcza ta wprowadziła bowiem nowy art. 3a ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) – dalej jako ustawa COVID-19.

Ramy czasowe przeniesienia

Przeniesienie służbowe w szczególnym trybie przewidzianym tarczą 4.0 jest wyłącznie czasowe – może nastąpić tylko i wyłącznie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Zapamiętaj!

Przeniesienie może nastąpić na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Zauważyć należy, że ustawa COVID-19 nie operuje pojęciem przeniesienia na okres 3 miesięcy w roku kalendarzowym, ale okresem 3 miesięcy w czasie obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Można przyjąć, że w tej sytuacji przeniesienie takie będzie miało charakter jednorazowy w ramach okresu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Drugi raz nie będzie można pracownika zatrudnić w wybranej jednostce w taki sposób.

Przykład
Maksymalny okres przeniesienia
Wójt gminy Z. nakazał pracownikowi A. przejście do pracy z urzędu gminy do gminnej szkoły podstawowej z dniem 1 lipca 2020 r. Zatrudnienie w szkole ma trwać do 30 września 2020 r. Po tym terminie wójt nie może ponownie przenieść pracownika A. do innej jednostki samorządowej np. na kolejny okres 3 miesięcy, nawet w kolejnym roku 2021 r., pomimo trwania stanu epidemii.

Kto może być przeniesiony

Według przepisu art. 3a ust. 1 pkt 1-2 ustawy COVID-19, przeniesienie służbowe może dotyczyć ogólnie pracowników urzędu jednostki samorządowej lub jednostki podległej. To oznacza, że przeniesieniom w trybie ustawy COVID-19 mogą podlegać wszyscy pracownicy samorządowi zatrudnieni w danej jednostce – tak na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, urzędniczych jak i pomocniczych lub obsługi.

Zapamiętaj!

Przeniesieniu może podlegać każdy pracownik samorządowy, niezależnie od stanowiska.

Tryb przeniesienia jest uregulowany w dwojaki sposób. Pierwszy dotyczy pracowników urzędu gminy/miasta, starostwa lub urzędu marszałkowskiego. Pracownicy tych jednostek przenoszeni będą na podstawie bezpośredniego polecenia kierownika urzędu, czyli w praktyce na polecenie:

 • wójta, burmistrza, prezydenta miasta,

 • starosty,

 • marszałka województwa.

Polecenie przeniesienia służbowego nie ma określonej formy, jednakże z uwagi na istotną zmianę zasad zatrudnienia należy jednak sporządzić je na piśmie.

Wzór. Polecenie w sprawie przeniesienia służbowego pracownika urzędu miasta do innej jednostki

Opaczów, 29 czerwca 2020 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Opaczów
Pl. Wolności 2
34-456 Opaczów
(oznaczenie urzędu i kierownika)

Pan
Marek Kowalski
starszy księgowy
w Urzędzie Miasta i Gminy Opaczów

W związku z trudnościami kadrowymi związanymi z epidemią koronawirusa oraz w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostek gminnych, na podstawie art. 3a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.):

 1. przenoszę Pana na stanowisko starszego księgowego w Biurze Usług Komunalnych w Opaczowie, ul. Kwiatowa 22,

 2. praca na stanowisku określonym w punkcie 1) będzie wykonywana od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2020 r.,

 3. z tytułu zatrudnienia na stanowisku określonym w punkcie 1) będzie Pan otrzymywał wynagrodzenie określone na dotychczasowych zasadach i w dotychczasowej wysokości.

/-/ mgr inż. Jacek Nowak
Burmistrz Miasta i Gminy Opaczów

W przypadku innych jednostek samorządowych, niebędących urzędami określonymi wyżej, polecenie przeniesienia ma charakter pośredni: wójt (burmistrz, prezydent miasta) starosta, marszałek mają prawo wydać polecenie  kierownikowi podległej jednostki organizacyjnej w sprawie tymczasowego przeniesienia pracownika tej jednostki. Decyzję w przedmiocie przeniesienia podejmuje wówczas kierownik wspomnianej jednostki, zgodnie z poleceniem kierownika urzędu.

Wzór. Polecenie przeniesienia służbowego pracownika innej jednostki niż urząd samorządowy adresowanego do kierownika tej jednostki

Moczydły, 22 sierpnia 2020 roku

Wójt Gminy Moczydły
ul. Ciechanowska 1
66-701 Moczydły
(oznaczenie urzędu i kierownika)

Pan
Jarosław Wiśniewski
Kierownik Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Moczydłach

W związku z trudnościami kadrowymi związanymi z epidemią koronawirusa oraz w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostek gminnych, na podstawie art. 3a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.):

 1. polecam przenieść wytypowanego przez Pana Kierownika pracownika Gminnego Centrum Usług Wspólnych do pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym na stanowisko pomoc administracyjna w sekretariacie Zespołu,

 2. praca na w/w stanowisku będzie wykonywana od dnia 24 sierpnia 2020 r. do dnia 4 października 2020 r.,

 3. wytypowany do przeniesienia pracownik ma posiadać kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie go na w/w stanowisku.

/-/ Zdzisław Malinowski
Wójt Gminy

Którzy pracownicy mogą zostać przeniesieni

Przepisy art. 3a ustawy COVID-19 nie operują w ogóle pojęciem pracowników samorządowych. Jednak z brzmienia art. 3a ust. 1 pkt 2 ustawy, odnoszący się do pojęcia (nieznanego skądinąd ustawie o pracownikach samorządowych) „jednostek podległych”.

Ponieważ przeniesienie może nastąpić na polecenie kierownika urzędu samorządowego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, albo starosty bądź marszałka województwa), oznacza to, że adresatem polecenia może być tylko ten kierownik jednostki, który podlega służbowo szefowi urzędu. W myśl art. 7 ustawy o pracownikach samorządowych czynności z zakresu prawa pracy wykonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a starosta albo marszałek województwa w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych innych niż gminne.

W praktyce oznacza to, że wójt, starosta, marszałek województwa, nie mając bezpośrednich kompetencji pracodawcy w stosunku do innych samorządowych osób prawnych (np. spółek komunalnych lub samorządowych, instytucji kultury, podmiotów leczniczych), nie może także osobom zarządzającym tymi jednostkami wydawać takich poleceń. W przypadku osób prawnych mających zarząd kolegialny dodatkowo problemem może być określenie kto właściwie pełnić ma funkcję kierownika jednostki.

Zapamiętaj!

Przeniesienie służbowe w trybie art. 3a ustawy COVID-19 może dotyczyć tylko pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządów podległych bezpośrednio urzędowi danej jednostki, które nie posiadają odrębnej podmiotowości prawnej, w szczególności niebędących osobami prawnymi.

Przeniesieniu podlegać mogą wszyscy pracownicy jednostek samorządowych, nie tylko urzędnicy. Warto zauważyć, że przeniesienie to następuje na polecenie kierownika urzędu lub jednostki, a więc następuje niezależnie od woli czy zgody zainteresowanego pracownika.

Zapamiętaj!

Przeniesienie na podstawie art. 3a ustawy COVID-19 może nastąpić bez zgody pracownika.

Wyjątek dotyczy tylko kategorii osób wymienionych w art. 3a ust. 3 ustawy COVID-19, bez uprzedniego uzyskania zgody osoby zatrudnionej nie można przenieść:

 • kobiety w ciąży,

 • pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia

 • osoby będącej jedynym opiekunem dziecka w wieku do lat 15.

Skutki przeniesienia dla dotychczasowego stanowiska

Ustawa COVID-19 przewiduje, że przeniesienie pracownika nie powoduje rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą dotychczasowym. Tym samym, po zakończeniu okresu przeniesienia, pracownik powraca na dotychczas zajmowane stanowisko. Dodatkowo ustawa wprowadza zasadę, zgodnie z którą pracownik w nowym miejscu ma otrzymać wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, które jednak nie może być niższe od dotychczasowego. Uprawnienia płacowe powinny być więc utrzymane co najmniej na dotychczasowym poziomie.

Podstawa prawna: 
Autorem odpowiedzi jest: 

Michał Culepa

Michał Culepa

Michał Culepa

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wieloletni redaktor Serwisu Prawno-Pracowniczego, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca. Autor licznych komentarzy i opracowań dotyczących m.in. zatrudnienia w jednostkach sektora finansów publicznych, instytucjach kultury, oświacie.

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel