Jak rozliczyć PIT z dodatkowego zlecenia z pracownikiem z Ukrainy?

Jak rozliczyć PIT z dodatkowego zlecenia z pracownikiem z Ukrainy?
Dokument aktualny

Mariusz Olech

20.07.2018

Pytanie:

Firma nasza zatrudnia pracowników z Ukrainy na podstawie umowy o pracę. Ci sami pracownicy chcieliby zawrzeć dodatkowo (z tym samym pracodawcą) umowę zlecenia na wykonanie innych prac. Czy w tej sytuacji podatek od umowy zlecenia będzie taki sam jak przy umowie o pracę, czy 20% i zryczałtowany?

Odpowiedź:

Jeżeli wskazani w pytaniu obcokrajowcy mają w naszym kraju status nierezydentów, czyli ich miejsce zamieszkania do celów podatkowych znajduje się poza Polską, to z tytułu umów o pracę będą opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, tak samo jak polscy pracownicy. Natomiast do wynagrodzeń z zawartych z nimi umów zleceń na wykonanie innych prac, trzeba będzie zastosować zryczałtowany 20% podatek dochodowy.

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PIT) osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Stosownie natomiast do treści art. 3 ust. 1a powołanej ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Natomiast w myśl art. 3 ust. 2a ustawy o PIT osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to tzw. ograniczony obowiązek podatkowy.Jeżeli więc obywatele Ukrainy, o których mowa, w pytaniu mają w Polsce status nierezydentów (ze względu na przebywanie tutaj przez okres nie dłuższy niż 183 dni w roku podatkowym i posiadanie tzw. ośrodka interesów życiowych na Ukrainie) – to będą objęci w naszym kraju wspomnianym ograniczonym obowiązkiem podatkowym. Obowiązkowi temu będą zatem podlegać tylko od dochodów przychodów tutaj osiągniętych.

Dochody z umów o pracę

Przy czym z tytułu dochodów uzyskiwanych na podstawie umowy o pracę będą oni podlegać opodatkowaniu na takich samych zasadach jak polscy pracownicy. Oznacza to, że w związku z wypłatą cudzoziemcowi wynagrodzeń za pracę pracodawca jako płatnik powinien w takim przypadku poobierać zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

Z tym wiąże się obowiązek przekazywania w ustawowych terminach podatnikowi (pracownikowi) oraz organowi podatkowemu informacji PIT-11. W przypadku nierezydenta wspomnianą informację PIT-11 należy przekazać do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (art. 45 ust. 1c ustawy o PIT).

Jak rozliczyć zlecenie?

Z kolei zasady opodatkowania przychodów osiąganych przez osoby objęte ograniczonym obowiązkiem podatkowym, m.in. z umów zlecenia – jako działalności wykonywanej osobiście wskazanej w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT – reguluje przepis art. 29 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Na podstawie powołanej regulacji przychody uzyskane z tego tytułu w Polsce przez ww. osoby są opodatkowane w formie ryczałtu, którego wysokość wynosi 20% osiągniętego przychodu. Pobrany zryczałtowany podatek trzeba przekazać na rachunek właściwego urzędu skarbowego (ze względu na miejsce zamieszkania bądź siedzibę płatnika) w terminie do 20. dnia następnego miesiąca.

Następnie po zakończeniu roku podatkowego (w terminie do końca stycznia roku następnego) zleceniodawca jako płatnik będzie miał obowiązek sporządzić i przesłać do urzędu skarbowego zbiorczą deklarację roczną PIT-8AR. Dodatkowo należy przekazać zarówno podatnikowi, jak i organowi podatkowemu (właściwemu w sprawie opodatkowania osób zagranicznych) imienną informację o wysokości osiągniętego przychodu na formularzu IFT-1/IFT-1R.

Należy zarazem podkreślić, że na podstawie art. 29 ust. 2 komentowanej ustawy ww. przepisy  stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Ponieważ sprawa dotyczy zatrudnienia obywateli Ukrainy, należy wziąć tutaj pod uwagę przepisy Konwencji z 12 stycznia 1993 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Trzeba również zaznaczyć, że gdyby okazało się, iż zagraniczny zleceniobiorca nabył w Polsce status rezydenta (np. w związku z przebywaniem na terytorium Polski powyżej 183 dni w roku podatkowym), to jego przychody (dochody) z umowy zlecenia podlegałyby opodatkowaniu nie 20% ryczałtem, lecz na zasadach ogólnych – tak jak dochody z umowy o pracę.

Podstawa prawna: 
Autorem odpowiedzi jest: 

Mariusz Olech

Mariusz Olech

Mariusz Olech

Prawnik z doświadczeniem w administracji skarbowej, dziennikarz. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem podyplomowych studiów w zakresie Master of Business Administration. Wykładowca akademicki. Autor licznych publikacji z dziedziny podatków, prawa pracy i szeroko rozumianego prawa gospodarczego w czołowych polskich wydawnictwach.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Słowa kluczowe:
Ukrainaumowa zlecenie

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Webinarium
Webinarium

Zasiłki 2021

, 29.stycznia.2021

Weź udział »

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel