Tarcza 4.0: jak liczyć istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń

Tarcza 4.0: jak liczyć istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń
Dokument aktualny

Mariusz Pigulski

25.06.2020

Od 24 czerwca 2020 r. pracodawca, u którego wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w następstwie wystąpienia COVID-19 i w związku z tym doszło do istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, może zredukować wymiar etatów lub wprowadzić przestój ekonomiczny. Sprawdź, czy w Twojej firmie można wprowadzić takie rozwiązanie.

Takie rozwiązanie wprowadza art. 15gb ustawy antykryzysowej, dodany w ramach tzw. tarczy 4.0 na mocy art. 77 ust. 16 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Co rozumieć przez istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń

Pracodawcy dotknięci spadkiem przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w następstwie COVID-19 i związanym z tym istotnym wzrostem obciążenia funduszu wynagrodzeń, zyskali uprawnienie do:

 • objęcia pracownika przestojem ekonomicznym, w czasie którego zakład pracy może wypłacać wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy;
 • obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem.

Nowe przepisy wskazują, iż:

 • przez istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń należy rozumieć zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę z tego uprawnienia, nie mniej niż o 5% w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego (miesiąc bazowy);
 • za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń oznacza zwiększenie wyniku działania polegającego na podzieleniu dwóch wartości:

1.         kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy, oraz

2.         przychodów ze sprzedaży towarów lub usług

– z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez pracodawcę, przypadającego od 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę z nowych uprawnień.

Przy kalkulowaniu przedmiotowego ilorazu nie uwzględnia się:

 • kosztów wynagrodzeń pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę, a także
 • kosztów wynagrodzeń pracowników, którym obniżono wynagrodzenie w trybie art. 15g ust. 8 ustawy antykryzysowej, w wysokości odpowiadającej wysokości tego obniżenia (przepis ten dotyczy zastosowania do pracowników obniżenia wymiaru czasu pracy maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, w związku z określonym spadkiem obrotów gospodarczych rozumianych jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym).
Ważne! 

Aby można było mówić o istotnym wzroście obciążenia funduszu wynagrodzeń, iloraz kosztów wynagrodzeń oraz przychodów ze sprzedaży towarów lub usług musi wzrosnąć o co najmniej o 5% w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca bazowego (np. miesiąca, w którym pracodawca nie był jeszcze dotknięty skutkami pandemii).

Dodatkowe warunki

Opisane rozwiązanie przewidziane w ramach tzw. tarczy 4.0:

a)      dotyczy pracodawców, u których iloraz kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę, i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w miesiącu, w którym wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, wynosi nie mniej niż 0,3 (a więc udział kosztów wynagrodzeń w przychodach musi w tym miesiącu wynosić więcej niż 30%);

b)      może być stosowane w okresie:

 • do 6 miesięcy od miesiąca, w którym ustalony iloraz zwiększenia funduszu wynagrodzeń uległ zmniejszeniu do poziomu mniejszego niż 105% ilorazu z miesiąca bazowego, jednocześnie
 • nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,

– chyba że pracodawca wcześniej przywróci czas pracy obowiązujący przed jego obniżeniem lub zakończy przestój ekonomiczny pracownika, który był nim objęty.

Przykład

Spółka akcyjna działająca w branży budowlanej zamierza skorzystać z nowego rozwiązania tarczy 4.0 i obniżyć pracownikom od początku lipca 2020 r. (na okres 4 miesięcy) wymiar etatu o 10% (nie więcej niż do 1/2 etatu) z powodu istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń w następstwie COVID-19. Aby się przekonać, czy może dokonać wspomnianej modyfikacji warunków zatrudnienia swojej załogi, chce porównać iloraz kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy, oraz przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z okresu od 1 do 31 maja 2020 r., w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego czyli z kwietnia 2020 r. W tym celu spółka dokonała następujących wyliczeń:

 • 275340,66 zł (koszt kwietniowych wynagrodzeń z pominięciem kosztów wynagrodzeń pracowników już niepracujących w spółce) : 625455 zł (kwietniowe przychodów ze sprzedaży towarów lub usług) = 0,4402;
 • 235352,34 zł (koszt majowych wynagrodzeń z pominięciem kosztów wynagrodzeń pracowników już niezatrudnionych w spółce) : 495232 zł (majowe przychodów ze sprzedaży towarów lub usług) = 0,4752;
 • [(0,4752 : 0,4402) -1] x 100 = 7,95%.

Udział kosztów wynagrodzeń w przychodach wynosi więcej niż 30%, a wzrost omawianych ilorazów osiągnął poziom co najmniej 5% (7,95%). Dlatego też spółka może zredukować załodze wymiary etatów o 10%.

Autorem odpowiedzi jest: 

Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski

Specjalista w zakresie kadr i płac. Autor licznych opracowań i publikacji z zakresu kadr, rozliczania wynagrodzeń, składek ZUS oraz podatku.

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel