Jak rozliczyć koszty zakwaterowania zleceniobiorców z Ukrainy

Jak rozliczyć koszty zakwaterowania zleceniobiorców z Ukrainy
Dokument aktualny

Izabela Nowacka

04.06.2018

Pytanie:

Firma zatrudnia 30 osób z Ukrainy do prac sezonowych na umowę zlecenia. Osoby te mieszkają w 2 domach (po 15 osób), które firma wynajęła na potrzeby zakwaterowania (domy znajdują się w tej samej miejscowości co plantacje, na których ci ludzie pracują, natomiast siedziba firmy jest oddalona od plantacji o 6 km i znajduje się już w innej miejscowości). Firma podpisuje umowy zlecenia oraz dodatkowo umowy o zakwaterowaniu, z których wynika, że zleceniodawca płaci zleceniodawcy 7,50 zł za każdy dzień pobytu w domu. Firma natomiast płci za wynajem mieszkań 5 000 zł (w stałej miesięcznej kwocie, bez względu na ilość przebywających osób). Proszę o informację, jak należy rozliczyć koszty najmu mieszkania. Czy przy naliczaniu wynagrodzenia należy także doliczyć koszt najmu i odprowadzić składki do ZUS i podatek? Jeśli tak, to od jakiej kwoty?

Odpowiedź:

U zleceniobiorców w ogóle nie powstanie przychód, gdyż wartość świadczenia przypadająca na jedną osobę, po odliczeniu dopłaty, jest ujemna.

Świadczenie w postaci zapewnienia zleceniobiorcy zakwaterowania w miejscowości, w której prace zlecone są wykonywane, ma charakter osobisty, niezależnie od celu i okoliczności w jakich zostało poniesione. Przez okres wykonywania umowy zlecenia zleceniobiorca zamieszkuje w danym miejscu noclegowym i wykorzystuje to miejsce przede wszystkim prywatnie. Pobyt w wynajętym mieszkaniu nie służy zleceniobiorcy jako narzędzie pracy, miejsce pracy (służące wykonaniu umowy) lecz zaspokojeniu potrzeb bytowych. Dzięki temu, że zleceniodawca zapewnia wykonawcom zakwaterowanie w miejscowości realizacji przez nich przyjętego zlecenia, oszczędzają oni czas na dojazdach oraz wydatki do ponoszenia których byliby zmuszeni, gdyby nie oferta zleceniodawcy.

Przychód do opodatkowania

Przychód powstaje, gdy można zindywidualizować świadczenie, określić jego wartość pieniężną oraz zidentyfikować odbiorcę. W sytuacji gdy otrzymane przez podatnika świadczenie jest świadczeniem, na które zleceniobiorca wyraził zgodę i które zostało spełnione w jego interesie co oznacza realne przysporzenie mu korzyści, problem ustalenia podstawy opodatkowania w zasadzie ulega rozwiązaniu (interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 stycznia 2018 r., 0114-KDIP3-3.4011.517.2017.1.AK).

Zatem, wartość ponoszonych przez zleceniodawcę kosztów zakwaterowania zleceniobiorców, w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi dla tych osób przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 tej ustawy, ze źródła jakim jest działalność wykonywana osobiście.

Dla celów podatkowychwartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się – jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku. W razie świadczeń częściowo odpłatnych, przychodem jest różnica między wartością świadczenia ustaloną według powyższych zasad, a odpłatnością ponoszą przez podatnika.

Zleceniodawca ponosi koszt wynajmu mieszkań w wysokości 5 000 zł. Znana jest liczba korzystających z kwater poszczególnych zleceniobiorców. Można więc ustalić wartość przychodu przypadającą na osobę. Jednak każdy lokator dopłaca zleceniodawcy 7,50 zł za każdy dzień pobytu. Nie można uznać tym samym, że mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem.

Przychód danego zleceniobiorcy to 166,67 zł (5 000 zł : 30 osób). Dopłata wynosi 7,50 zł za każdy dzień czyli za miesiąc ok. 225 zł (7,50 zł x 30 dni). W rezultacie, podatnik nie uzyskuje przychodu. Przychód powstałby, gdyby zleceniobiorca nie korzystał z mieszkania przez cały miesiąc, a więc dopłata byłaby niższa niż wartość świadczenia. Wtedy przychód podlega opodatkowaniu tak jak wynagrodzenie.

Koszty wynajmu a ZUS

Z kolei w świetle przepisów ubezpieczeniowych, wartość pieniężną świadczeń w naturze ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu, a w razie ich braku – jeżeli przedmiotem świadczenia jest udostępnienie lokalu mieszkalnego:

  • dla lokali spółdzielczych typu lokatorskiego i własnościowego – w wysokości czynszu obowiązującego dla tego lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej,
    b) dla lokali komunalnych – w wysokości czynszu wyznaczonego dla tego lokalu przez gminę,
  • dla lokali własnościowych, z wyłączeniem wymienionych wyżej, oraz domów stanowiących własność prywatną – w wysokości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach – w danej dzielnicy,
  • dla lokali w hotelach – w wysokości kosztu udokumentowanego rachunkami wystawionymi przez hotel.

Zatem, inaczej wycenia się wartość świadczenia mieszkaniowego w celu ustalenia przychodu do opodatkowania, a inaczej dla ustalenia podstawy wymiaru składek na ZUS. Przy czym od wartości wycenionego świadczenia również należy odjąć kwotę odpłatności ponoszoną przez zleceniobiorcę. Jest prawdopodobne, że ze względu na tę dopłatę również nie wystąpi przychód stanowiący podstawę wymiaru składek.

Autorem odpowiedzi jest: 

Izabela Nowacka

Izabela Nowacka

Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel