Jak prawidłowo określić okres zatrudnienia cudzoziemca w oświadczeniu o powierzeniu pracy

Jak prawidłowo określić okres zatrudnienia cudzoziemca w oświadczeniu o powierzeniu pracy
Dokument aktualny

Michał Culepa

07.06.2018

Pytanie:

Czy można zawrzeć umowę z cudzoziemcem na okres dłuższy niż wykazany w oświadczeniu o powierzeniu pracy, wiedząc że będziemy ponownie występowali o przedłużenie tego oświadczenia? Co w przypadku, gdy kolejna umowa zawarta z cudzoziemcem musi być umową na czas nieokreślony, a pozwolenie na prace jest wydawane terminowo, np. na okres 2 lat?

Odpowiedź:

W przypadku powierzenia pracy na podstawie oświadczenia pracodawcy, okres zatrudnienia powinien pokrywać się okresem wskazanym w oświadczeniu. Wielokrotne zawieranie umów o pracę na czas określony jest obecnie dopuszczalne m.in. w przypadku, gdy pracodawca poda obiektywne przyczyny zmuszające go do takiego zatrudnienia oraz powiadomi o tym inspekcję pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o promocji zatrudnienia oświadczenie zatrudniającego podlegać będzie wpisowi do ewidencji oświadczeń, prowadzonej przez właściwy – ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi – powiatowy urząd pracy (PUP). Warunki wpisania wspomnianego oświadczenia do rejestru PUP są następujące:

1)      cudzoziemiec jest obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia lub cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w zawodzie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 ustawy o promocji zatrudnienia,

2)      praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9 ustawy o promocji zatrudnienia, 

3)      okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

Powyższe oznacza zatem, że nie należy zatrudniać cudzoziemca na okres dłuższy niż określony w oświadczeniu. Natomiast w sytuacji, w której pracodawca będzie starał się o przedłużenie zatrudnienia, lub np. o zezwolenie na pracę, wówczas dopuszczalne jest zawieranie kolejno następujących po sobie umów o pracę na czas określony bez organiczeń wskazanych w Kodeksie pracy.

Należy bowiem pamiętać, że ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony nie obowiązują w przypadku zatrudnienia:

1)      w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2)      w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3)      w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

4)      w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

W sytuacji, w której pracodawca zatrudnia cudzoziemca zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu pracy lub zgodnie z zezwoleniem na pracę, które są co do zasady okresowe, wówczas należy uznać, że jest to obiektywna przyczyna leżąca po stronie pracodawcy, która uniemożliwia mu stałe zatrudnienie pracownika. Jednakże w takim wypadku – gdy zatrudnienie terminowe nie doznaje ograniczeń kodeksowych w związku z obiektywnymi przyczynami leżącymi po stronie pracodawcy – pracodawca obowiązany jest do zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu takiej umowy o pracę wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Niezawiadomienie inspektora pracy jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 30.000 zł.

Autorem odpowiedzi jest: 

Michał Culepa

Michał Culepa

Michał Culepa

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wieloletni redaktor Serwisu Prawno-Pracowniczego, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca. Autor licznych komentarzy i opracowań dotyczących m.in. zatrudnienia w jednostkach sektora finansów publicznych, instytucjach kultury, oświacie.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel