Co zmieni nowe rozporządzenie ws. wynagradzania pracowników samorządowych

Co zmieni nowe rozporządzenie ws. wynagradzania pracowników samorządowych

Leszek Skupski

27.02.2018

Najpóźniej w maju 2018 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Jakie nowe rozwiązania, w porównaniu do dotychczas obowiązujących, są w nim planowane?

18 listopada 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych, która uchyliła możliwość zatrudniania pracowników na stanowiskach doradcy lub asystenta. Ponadto jej przepisy przewidywały utrzymanie w mocy dotychczasowego rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 ze zm.), lecz tylko przez okres 6 miesięcy. Oznacza to, że z dniem 19 maja 2018 r. dotychczasowe przepisy wykonawcze w tym zakresie tracą moc.

W lutym MRPiPS przekazało do konsultacji projekt nowego rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. W projekcie nowego rozporządzenia RM wiele dotychczasowych regulacji zostanie utrzymanych. Planowanych jest jednak również kilka nowych rozwiązań.

1. Wynagrodzenie prowizyjne

Projektowany § 5 nowego rozporządzenia odnosi się do wynagrodzenia prowizyjnego, które może być przyznane za wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. Wypłaca się je w okresach miesięcznych. Wynagrodzenie prowizyjne obliczone jest od ściągniętej kwoty należności pieniężnych, objętych jednym tytułem wykonawczym i nie może przekraczać dwukrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego a miesięcznie – pięciokrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego. Szczegółowe warunki przyznawania wynagrodzenia prowizyjnego oraz jego wysokość określa pracodawca w regulaminie wynagradzania.

Planowana zmiana: Dotychczasowe brzmienie przepisu regulującego wynagrodzenie prowizyjne doprecyzowane zostanie w taki sposób, aby nie było wątpliwości co do możliwości wypłaty wynagrodzenia więcej niż jednej osobie, jeżeli tą samą sprawą egzekucyjną zajmuje się więcej osób.

2. Dodatek stażowy

Projektowany § 7 nowego rozporządzenia dotyczy wypłacania dodatku za wieloletnią pracę.

Planowana zmiana: Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych nie różnicują wliczania poprzednich okresów zatrudnienia w odniesieniu do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej oraz odprawy przysługującej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, a także nie stosują pojęć „dodatkowe” i „podstawowe” zatrudnienie. Z tego powodu w nowym rozporządzeniu planuje się rezygnację ze stosowania tych określeń w odniesieniu do dodatku za wieloletnią pracę. Przyjęto – analogicznie jak w odniesieniu do nagrody jubileuszowej – że przy ustalaniu prawa do dodatku za wieloletnią pracę przysługującego pracownikowi, który był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

3. Nagroda jubileuszowa

Projektowany § 8 nowego rozporządzenia reguluje kwestie dotyczące nagrody jubileuszowej.

Planowana zmiana: Nowe przepisy doprecyzowują, że pracownik nie nabędzie ponownie prawa do nagrody jubileuszowej tego samego stopnia w sytuacji, w której wypłacono mu tę nagrodę ze względu na ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, mimo, że do nabycia prawa do nagrody brakowało mniej niż 12 miesięcy.

4. Odprawa emerytalno-rentowa

§ 9 projektu rozporządzenia odnosi się do odprawy emerytalno-rentowej.

Planowana zmiana: Dotychczasowe reguły uzupełnione zostaną – stosownie do regulacji przyjętej w odniesieniu do dodatku za wieloletnią pracę i nagrody jubileuszowej – o przepis przewidujący, że w sytuacji, gdy pracownik był zatrudniony równocześnie w ramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do odprawy wlicza się jeden z tych okresów zatrudnienia.

Ponadto w załącznikach do projektu rozporządzenia określone zostały tabele zawierające wykaz stanowisk pogrupowanych w zależności od sposobu nawiązania stosunku pracy, kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla stanowisk, na których nawiązanie stosunku pracy następuje na podstawie wyboru lub powołania oraz w odniesieniu do pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę – tabelę kwot minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego.

Źródło: projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (z 15 lutego 2018 r.)

Autorem odpowiedzi jest: 

Leszek Skupski

Leszek Skupski

Leszek Skupski

Radca prawny, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi. Autor licznych artykułów z zakresu wynagrodzeń, prawa pracy i rozliczeń z ZUS. Od 2008 r. redaktor publikacji kadrowo-płacowych i ubezpieczeniowych Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel