Co się stanie z TU Gefion? Kłopoty finansowe duńskiego ubezpieczyciela

Co się stanie z TU Gefion? Kłopoty finansowe duńskiego ubezpieczyciela
Dokument aktualny

23.07.2020

Obecnie nie wiadomo do końca, czy TU Gefion ogłosi upadłość. Jednak pewne jest, że ubezpieczyciel nie może sprzedawać nowych ubezpieczeń, ani odnawiać wygasających polis. Taką decyzję wydał w marcu br. Duński Urząd Nadzoru Finansowego (DFSA) w związku kłopotami finansowymi ubezpieczyciela. Co to oznacza dla polskich klientów TU Gefion? Jeśli mają OC w tym właśnie towarzystwie, umowa nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok. Już teraz trzeba pomyśleć o nowej polisie. Jak w tej chwili wyglądają inne kwestie w Gefion - zgłoszenie szkody, czy wypłata odszkodowania?

Kłopoty TU Gefion

Duńskie towarzystwo ubezpieczeniowe Gefion Insurance A/S od 25 marca 2020 r. nie może w Polsce sprzedawać nowych polis OC, a także przedłużać wygasających umów z dotychczasowymi klientami. Taki zakaz jest wynikiem problemów finansowych ubezpieczyciela, a dokładnie niespełnienia przez niego wymogów kapitałowych oraz niezaakceptowania przez DFSA planu naprawczego spółki. Kłopoty duńskiego ubezpieczyciela rozpoczęły się w lipcu 2019 roku, kiedy to DFSA opublikował sprawozdanie z przeprowadzonej w Gefion kontroli. Dostrzeżono wtedy szereg nieprawidłowości, m.in. w zakresie prowadzonej polityki ubezpieczeniowej i wypłacalności firmy. Od stycznia 2020 roku wiadomo o problemach ubezpieczyciela z płynnością finansową. Ta z kolei wiąże się bezpośrednio z ryzykiem naruszenia interesów klientów TU Gefion. Stąd też wydany w marcu zakaz rozszerzania przez towarzystwo prowadzonej działalności oraz zawierania nowych umów ubezpieczenia OC i odnawiania umów już zawartych.

W Polsce głównym przedstawicielem Gefion Insurance A/S jest Polins, z kolei likwidacją szkód na rzecz duńskiego towarzystwa ubezpieczeniowego zajmuje się spółka Crawford Polska. Zawieszenie działalności nie oznacza jeszcze bankructwa ubezpieczyciela. Stąd też mimo nieprzedłużania wygasających polis, czy braku sprzedaży nowych ubezpieczeń, TU Gefion może zajmować się realizacją obowiązków wynikających z dotychczas zawartych umów, jak m.in. likwidacja szkód komunikacyjnych i wypłata odszkodowań. Niestety, na rynku ubezpieczeniowym słychać głosy dotyczące problemów klientów towarzystwa w dochodzeniu swoich praw od Gefion Insurance A/S. Tematem zajął się Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który opublikował komunikat wskazujący, do kogo klienci TU mogą zwrócić się o pomoc.

Co z ubezpieczeniem OC w Gefion Insurance A/S?

Posiadanie ubezpieczenia OC w TU Gefion oznacza, że polisa wciąż pozostaje ważna - do dnia określonego w umowie. Jeśli spowodowany zostanie wypadek lub kolizja drogowa, ubezpieczyciel będzie miał obowiązek zlikwidować szkodę. Można spodziewać się, że Gefion w związku ze swoimi problemami finansowymi nie będzie w stanie wypłacić odszkodowania (choć zgodnie z komunikatem KNF wiemy, że Gefion jest zobowiązany obsługiwać roszczenia z tytułu umów nadal obowiązujących) - w takim przypadku odszkodowanie poszkodowanemu wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Czarny scenariusz, czyli bankructwo Gefion Insurance A/S - co z polisą OC?

Jeśli Gefion ogłosi upadłość, ważne polisy OC nie wygasną automatycznie. Ochrona ubezpieczeniowa będzie obowiązywać jeszcze przez 90 dni od dnia, w którym TU zbankrutowało (zapewni je UFG). Innym przypadkiem będzie sytuacja, w którym ubezpieczenie OC wygasać będzie wcześniej niż 90 dni od daty ogłoszenia upadłości. Wtedy UFG zapewni ochronę ubezpieczeniową jedynie do tego okresu.

Czy konieczne jest wypowiedzenie polisy OC?

Posiadając ważną polisę OC w TU Gefion, należy poczekać, aż ubezpieczenie wygaśnie wraz z końcem umowy. Wypowiedzenie polisy nie jest konieczne. Trzeba jednak zadbać o ciągłość polisy OC. Tutaj nawet jeden dzień zwłoki to groźba poniesienia dotkliwej kary finansowej. Maksymalna kara za brak OC w 2020 roku to w przypadku samochodów osobowych aż 5200 zł!

Najlepiej sprawdzić, kiedy umowa z TU Gefion wygasa i skontaktować się jak najszybciej z agentem ubezpieczeniowym innego towarzystwa, czy skorzystać z pomocy doradców ubezpieczeniowych w wyborze nowej polisy OC.

Jeżeli jednak zastanawiasz się nad ewentualnym wypowiedzeniem umowy oc to przeczytaj wpis na Akademii Mfind - https://www.mfind.pl/akademia/druki-ubezpieczeniowe/wypowiedzenie-umowy-oc-pobierz-wzor/

Gdzie i jak zgłosić szkodę w ramach polisy OC w TU Gefion Polska?

Klient TU Gefion, który chce zgłosić szkodę w ramach zawartej umowy o ubezpieczenie, może to zrobić na dotychczas obowiązujących zasadach. Zgodnie z wyjaśnieniami Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Gefion jest zobowiązany obsługiwać roszczenia z tytułu umów nadal obowiązujących. Swoje roszczenia powinno się złożyć na adres wskazany w umowie ubezpieczenia lub polisie OC. Najlepiej skorzystać także z informacji, jakie znajdują się na stronie internetowej Gefion (w Polsce jest to Polins, natomiast obsługą likwidacji szkód zajmuje się Crawford Polska Sp. z o.o. w Warszawie). Na stronie znajdują się wszelkie niezbędne dane kontaktowe, jak również zgłosisz szkodę online.

Jak złożyć reklamację na działalność Gefion?

Jako osoba fizyczna, można złożyć reklamację na działalność ubezpieczyciela. W tym przypadku Gefion ma także obowiązek jej rozpatrzenia zgodnie z zasadami i z zachowaniem terminów określonych ustawie o Rzeczniku Finansowym. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres polskiego reprezentanta firmy podany w treści dokumentów dołączonych do umowy ubezpieczenia lub pisemnie czy elektronicznie na adres w Danii.

Dochodzenie praw na drodze sądowej - w Polsce, czy w Danii?

Dla klientów TU Gefion, którzy mają zamiar dochodzić swoich praw na drodze sądowej, nie mamy zbyt dobrych wiadomości. Mimo iż dla sporów z powództwa ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego z tytułu umowy ubezpieczenia, jak również dla poszkodowanego dochodzącego wypłaty świadczenia w ramach
umowy OC istnieje możliwość dochodzenia praw przed sądem w Polsce, to, jak wynika z informacji UKNF, następcy prawni poszkodowanych (np. warsztaty samochodowe, czy tzw. kancelarie odszkodowawcze), mogą spotkać się z odrzuceniem pozwu przez polski sąd z powodu nieposiadania przez nich bezpośrednio statusu poszkodowanego. W takim przypadku dochodzenie praw odbywać się będzie przed właściwym sądem duńskim. Jak podaje KNF: "Ustalenie właściwości sądu polskiego nie oznacza, iż zakład ubezpieczeń powinien posiadać adres do doręczeń w Polsce. W przypadku braku takiego adresu niezbędne będzie dokonywanie doręczeń na adres siedziby głównej Gefion w Danii, nawet jeżeli właściwym będzie sąd polski. Zakład ubezpieczeń jest uprawniony do odmowy przyjęcia pozwu, jeżeli dokument ten nie zostanie przedłożony w języku duńskim".

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel