Podjęcie pracy przez pracownika z Ukrainy po dokonaniu wpisu do ewidencji wniosków

Podjęcie pracy przez pracownika z Ukrainy po dokonaniu wpisu do ewidencji wniosków
Dokument aktualny

Michał Culepa

10.01.2018

Pytanie:

Pracownik z Ukrainy – zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej, a świadczący nam usługi – w lutym 2017 r. złożył wniosek o pobyt czasowy i zezwolenie na pracę w tej agencji. W międzyczasie wyjechał na Ukrainę i powrócił; obecnie przebywa w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego. Czy może on świadczyć pracę na rzecz tej agencji na podstawie złożonego wniosku mimo, że nie ma jeszcze decyzji? Czy ewentualnie może podjąć pracę u innego pracodawcy na podstawie oświadczenia?

Odpowiedź:

Cudzoziemiec może podjąć pracę sezonową przed uzyskaniem zezwolenia, pod warunkiem wpisania wniosku o zezwolenie na pracę sezonową do ewidencji wniosków przez właściwego starostę, a praca może być wykonywana na podstawie warunków wskazanych w zaświadczeniu starosty o wpisie wniosku do ewidencji. Zatrudniający musi jednak uzyskać uprzednio wspomniany wpis do ewidencji wniosków.

Zgodnie z przepisami o promocji zatrudnienia, jeżeli cudzoziemiec wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową będzie ubiegał się o wydanie wizy w celu wykonywania pracy sezonowej lub zamierza wjechać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi spełnia poniższe warunki: 

1)      wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;

2)      podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację dotyczącą braku możliwości zatrudnienia innych pracowników, w tym za pośrednictwem publicznych służb zatrudnienia,

3)      nie zachodzą inne okoliczności, z powodu których odmawia się wydania zezwolenia na pracę sezonową,

to podmiot zatrudniający może zwrócić się do starosty z wnioskiem o wpis wskazanego wniosku o zezwolenie na pracę sezonową do ewidencji wniosków prowadzonych przez właściwego starostę. 

Jeżeli spełnione są powyższe warunki, starosta wpisuje wniosek do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej i wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi zaświadczenie o tym wpisie.

Poza wnioskiem o wpis do ewidencji wniosków, zatrudniający przedłożyć musi w starostwie:

1)      kopię ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Polski, oraz

2)      informację o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu na terytorium Polski,

Po spełnieniu tych warunków i wpisaniu wniosku do ewidencji cudzoziemiec, jeszcze przed uzyskaniem zezwolenia, może podjąć pracę. Zatrudniający musi jednak dysponować zaświadczeniem starosty o wpisie wniosku do ewidencji, gdyż praca ta jest wykonywana na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej.

Autorem odpowiedzi jest: 

Michał Culepa

Michał Culepa

Michał Culepa

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wieloletni redaktor Serwisu Prawno-Pracowniczego, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca. Autor licznych komentarzy i opracowań dotyczących m.in. zatrudnienia w jednostkach sektora finansów publicznych, instytucjach kultury, oświacie.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel