Obniżenie wymiaru etatu a podstawa zasiłkowa – przykładowy wzór wniosku o przeliczenie podstawy wymiaru

Obniżenie wymiaru etatu a podstawa zasiłkowa – przykładowy wzór wniosku o przeliczenie podstawy wymiaru
Dokument aktualny

Mariusz Pigulski

13.10.2020

Podstawa wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przysługujących osobom, o których mowa w art. 31zy13 ustawy antykryzysowej, za okres przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów, podlega ponownemu przeliczeniu, jeżeli świadczenie wypłacone na podstawie dotychczasowych regulacji okaże się niższe niż świadczenie ustalone zgodnie z nowymi rozwiązaniami. Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń następuje na wniosek świadczeniobiorcy (zatrudnionego). Sprawdź, jak powinien wyglądać taki wniosek.

Zniwelowaniu  negatywnych  skutków   społecznych   stosowania   przepisów   ustawy antykryzysowej (chodzi tu o art.  15g,  art.  15gb,  art.  15zf  i  art.  15zzzzzo  ust.  2), ma służyć obowiązująca od 9 października 2020 r. ustawa z 7 października 2020 r.o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1747). Dodała ona m.in. do ustawy antykryzysowej art. 31zy13.Na mocy ust. 1 przywołanej regulacji, przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługujących osobom, którym obniżono wymiar czasu pracy na podstawie art. 15g ustawy antykryzysowej, oraz osobom, którym na podstawie art. 15zf wspomnianej ustawy wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę, nie stosuje się przepisu art. 40 ustawy zasiłkowej, jeżeli:

1)     obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia nastąpiło w okresie wcześniej pobieranego zasiłku oraz

2)     między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe.

Oba wskazane warunki muszą został spełnione łącznie.

Rozwiązanie, o którym mowa powyżej:

  • weszło w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą od dnia 31 marca 2020 r.
  • stosuje się również do osób, którym obniżono wymiar czasu pracy na podstawie art. 15gb ustawy antykryzysowej, z tym, że z tym przypadku zmiana obowiązuje z mocą od dnia 24 czerwca 2020 r.;
  • objęło także osoby, którym na podstawie art. 15zzzzzo ust. 2 ustawy antykryzysowej obniżono wymiar czasu pracy lub wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy – w tym przypadku zmiana obowiązuje z mocą od dnia 26 sierpnia 2020 r.

Przykładowy wzór wniosku o przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego na podstawie nowych przepisów

Pobierz wzór dokumentu

………….……………
miejscowość i data

……………………………………
imię i nazwisko pracownika

……………………………….……
stanowisko

……………………………….……
Pion / Dział / Department

                                                                          Do Działu Kadr i Płac

Wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego na mocy ustawy z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19

Na podstawie art. 25 w związku z art. 17 pkt 15 ustawy z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1747), wnioskuję o przeliczenie podstawy wymiaru

…………………………………………………………………………………………………..

(rodzaj świadczenia należnego z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, którego dotyczy przeliczenie)

należnego za okres od dnia ………………….. r.  do dnia ………………… r .

…………...............................

podpis pracownika

Przykład
Pełnoetatowej pracownicy otrzymującej co miesiąc pensję w kwocie 4.000 zł brutto, w okresie od 1 lipca do 30 września 2020 r. obniżono o 20% wymiar etatu i pensji na mocy zawartego na podstawie art. 15g ustawy antykryzysowej porozumienia z przedstawicielami pracowników. W związku z tym w miesiącach: lipiec, sierpień i wrzesień była ona zatrudniona na 0,8 etatu za wynagrodzeniem wynoszącym 3.200 zł.

Ww. pracownica od połowy kwietnia 2020 r. była nieprzerwanie niezdolna do pracy z powodu choroby przypadającej na okres ciąży, z tytułu czego przysługiwało jej wynagrodzenie chorobowe a później zasiłek za chorobę. Podstawa wymiaru tych świadczeń wyniosła 3.451,60 zł, a stanowiło ją przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od kwietnia 2019 r. do marca 2020 r. wyznaczone w następujący sposób:

  • (4.000 zł – 13,70% x 4.000 zł) = 4.000 zł - 548,40 zł = 3.451,60 zł;
  • (3.451,60 zł x 12 mies.) : 12 mies. = 3.451,60 zł.

Obniżenie wymiaru czasu pracy w analizowanym przypadku dokonane w trakcie pobierania zasiłku chorobowego nie wpłynęło na jego wysokość.

W dniu 21 września 2020 r. pracownica urodziła dziecko. Od tego dnia zyskała ona uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego, którego podstawa wymiaru za cały okres jego płatności musiała zostać ustalona z wynagrodzenia określonego już dla nowego wymiaru czasu pracy (0,8 etatu), zgodnie z wyliczeniem: (3.200 zł – 13,70% x 3.200 zł ) = (3.200 zł – 438,72 zł) = 2.761,28 zł.

Gdyby w opisanych okolicznościach poród nastąpił już po 8 października 2020 r. czyli już po wejściu w życie nowych przepisów niwelujących negatywne skutki zmiany wymiaru etatu na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych, wówczas baza obliczeniowa zasiłku macierzyńskiego pracownicy, o której mowa powyżej, byłaby taka sama jak w przypadku zasiłku chorobowego i wyniosłaby 3.451,60 zł. Niemniej jednak pracownica ma prawo wystąpić do swego pracodawcy (płatnika zasiłku) z wnioskiem o przeliczenie świadczenia należnego za okres od 21 września do dnia, w którym otrzymywała zasiłek macierzyński, którego podstawą była kwota 2.761,28 zł.

Korzystając ze wspomnianego uprawnienia pracownica złożyła wniosek o następującej treści:

„Na podstawie art. 25 w związku z art. 17 pkt 15 ustawy z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1747), wnioskuję o przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego należnego za okres od 21 do 30 września 2020 r.”

Autorem odpowiedzi jest: 

Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski

Specjalista w zakresie kadr i płac. Autor licznych opracowań i publikacji z zakresu kadr, rozliczania wynagrodzeń, składek ZUS oraz podatku.

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel