likwidacja pracodawcy

Zmiana miejsca zatrudnienia pracowników w związku z utworzeniem zespołu szkół lub likwidacją zespołu

Pytanie: 

Dnia 1 września 2004 r. na podstawie uchwały rady miasta utworzono zespół szkół ogólnokształcących, w skład którego wchodziły 3 szkoły: Liceum Ogólnokształcące (dzienne), Liceum Ogólnokształcące (wieczorowe), Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (wieczorowe). Dnia 1 września 2004 r. dyrektor szkoły wręczył pracownikom administracji i obsługi, a 1 września 2007 r. również nauczycielom, pismo informacyjne o zmianie pracodawcy. Z dniem 31 sierpnia 2009 r. uchwałą rady miasta zlikwidowane będą 2 szkoły: Liceum Ogólnokształcące (wieczorowe) i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (wieczorowe), wchodzące w skład zespołu szkół ogólnokształcących. Pozostała tyko jedna szkoła, Liceum Ogólnokształcące (dzienne). Przed utworzeniem zespołu większość pracowników miała i ma zawartą umowę o pracę (na czas nieokreślony lub poprzez mianowanie) tylko w LO dziennym i pracują do chwili obecnej, natomiast w LO wieczorowym zatrudnionych było kilku pracowników, którzy również pracują do chwili obecnej. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (wieczorowe) wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nie zostało utworzone z powodu braku zainteresowania. W związku z tym nikt w tej szkole nie był zatrudniony. Pracodawca tych szkół jest na dzień dzisiejszy ten sam. Czy zgodnie z prawem wręczono pracownikom pismo informacyjne, jako zastępnik aneksu do umowy o pracę o utworzeniu zespołu? Czy pracownicy powinni otrzymać aneks do umowy o pracę? Czy w związku z likwidacją tych szkół dyrektor szkoły winien wręczyć wszystkim pracownikom w tzw. ruchu kadrowym, tj. do 31 maja 2009 r., wypowiedzenia, a następnie zatrudnić ich na nowych zasadach lub nie zatrudnić? Czy wystarczy wręczyć pracownikom pismo informacyjne jako zastępnik aneksu do umowy o pracę o zlikwidowaniu tych 2 szkół wchodzących w skład zespołu? Czy pracownicy powinni otrzymać aneks do umowy o pracę?

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel