Moment, na który ustalany jest stan zatrudnienia, w przypadku wypłaty odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy

Moment, na który ustalany jest stan zatrudnienia, w przypadku wypłaty odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy

Ewa Drzewiecka

29.01.2016

Pytanie:

Na jaki dzień należy ustalić liczbę zatrudnianych w przypadku wypłaty odprawy pieniężnej dla zwalnianego pracownika z powodu likwidacji stanowiska pracy (zwolnienie indywidualne)? Czy jest to dzień wręczenia wypowiedzenia, czy też ustania stosunku pracy na koniec okresu wypowiedzenia? I co w sytuacji, gdy osoba zwalniana przechodząc na emeryturę w trakcie zatrudnienia pobrała odprawę emerytalną? Czy mimo to przysługuje jej obecnie odprawa z tytułu zwolnień?

Odpowiedź:

Stan zatrudnienia należy ustalać na dzień wręczenia wypowiedzenia. Prawo do odprawy emerytalnej nie wyklucza prawa pracownika do odprawy z tytułu zwolnień.

Specjaliści prawa pracy mają wątpliwości, w którym momencie należy liczyć poziom zatrudnienia, od którego zależy, czy zwolnienie ma charakter indywidualny, czy zbiorowy oraz czy w ogóle pracodawca musi stosować przepisy ustawy.

Stan zatrudnienia - najlepiej na dzień wręczenia wypowiedzenia

Prof. K.W. Baran proponuje datę zawiadomienia związków zawodowych z art. 2 ust. 3 ustawy i datę zawiadomienia powiatowego urzędu pracy (art. 2 ust. 6 ustawy). Wadą takiego rozwiązania jest to, że kontakt z urzędem pracy jest ostatnim etapem przekazywania informacji. Tymczasem, aby uruchomić całą procedurę, odpowiednia liczba zatrudnionych powinna występować już w momencie jej rozpoczęcia. Zdaniem prof. K. Walczaka chodzi wiec o moment poinformowania pierwszego związku zawodowego. Niestety, w przypadku zwolnienia indywidualnego nie jest uruchamiana ta procedura. Wydaje się więc, że właściwe będzie ustalenie liczby pracowników na dzień wręczenia pierwszego wypowiedzenia. Jest to bowiem rozpoczęcie procedury zwolnień indywidualnych.

Odprawa emerytalna nie wyklucza wypłaty odprawy z tytułu zwolnień

Prawo do odprawy z tytułu zwolnień grupowych przysługuje także osobie, która pobrała odprawę emerytalną. Odprawa z tytułu zwolnień grupowych przysługuje po spełnieniu dwóch warunków: pierwszy - rozwiązanie stosunku pracy, oraz drugi - z przyczyn niedotyczących pracownika.

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2003 r. istniał katalog przypadków, w których pracownik mimo że był zwalniany z przyczyn dotyczących zakładu pracy, nie dostawał odprawy. Obecnie wykaz ten został uchylony. Tak więc od 1 stycznia 2004 r. wszystkie osoby zwolnione na podstawie ustawy mają prawo od odprawy. Dotyczy to również przypadków, gdy pracownik równocześnie nabywa prawo do innej odprawy w związku z przejściem na emeryturę bądź rentę (E. Judasz, Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, PiZS 2007 nr 5, s. 40; K. Walczak, w: Zbiorowe prawo pracy. Komentarz. Red. J. Wratny).

Autorem odpowiedzi jest: 

Ewa Drzewiecka

Ewa Drzewiecka

Ewa Drzewiecka

Dr nauk prawnych, specjalistka prawa pracy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel