Przekazanie pracownikom środków ochrony zdrowia a przychód – najnowsze stanowisko organów podatkowych

Przekazanie pracownikom środków ochrony zdrowia a przychód – najnowsze stanowisko organów podatkowych
Dokument aktualny

Sławomir Liżewski

01.09.2020

Jeżeli pracodawca przekazuje nieodpłatnie pracownikom środki ochrony zdrowia pomagające w zapobieganiu zarażeniu COVID-19 (kremy do rąk, mydło do rąk i inne środki dezynfekcyjne), pracownik nie uzyskuje przychodu ze stosunku pracy. Sprawdź dlaczego.

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426).). Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się m.in. świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT).

Aby można było mówić o przychodzie, to poza koniecznością uzyskania po stronie podatnika (pracownika, zleceniobiorcy) przysporzenia w jego majątku, świadczenie musi być też spełnione w jego interesie, a nie w interesie pracodawcy lub zleceniodawcy. Potwierdza to wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13; Dz.U. z 2014 r. poz. 947).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 6 sierpnia 2020 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.404.2020.2.JM) uznał, że w tym przypadku świadczenia pracodawcy polegające na dostarczeniu środków ochrony nie następują w interesie pracownika, a w interesie pracodawcy. Można je uznać za środki ochrony zdrowia, skoro są to środki stosowane w okresie trwania stanu epidemii, a zwłaszcza obecnie – COVID-19, czyli różnego rodzaju środki dezynfekcyjne (mydła, kremy, czy inne środki do mycia i dezynfekcji rąk). Dostarczenie takich środków ochronnych:

  • zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzeniania się choroby,
  • ogranicza nieobecność pracowników i
  • ma istotne znaczenie dla terminowego wywiązania się pracodawcy z zawartych umów.

W takich okolicznościach przychód po stronie pracownika nie powstaje, ponieważ świadczenie dokonane przez pracodawcę leży w jego interesie, a nie w interesie pracowników.

Autorem odpowiedzi jest: 

Sławomir Liżewski

Sławomir Liżewski

Sławomir Liżewski

Prawnik, specjalista w zakresie podatków i prawa gospodarczego

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Webinarium
Webinarium

Zasiłki 2021

, 29.stycznia.2021

Weź udział »

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel