Tarcza antykryzysowa: zleceniobiorcy mają 7 dni od zawarcia umowy cywilnoprawnej na złożenie wniosku RZN

Tarcza antykryzysowa: zleceniobiorcy mają 7 dni od zawarcia umowy cywilnoprawnej na złożenie wniosku RZN
Dokument aktualny

Redakcja Portalu

01.04.2021

Zleceniobiorca, który zawarł umowę do 31 marca 2021 r. i jej przedmiot związany jest z działalnością twórczą, artystyczną oraz w zakresie architektury może złożyć wniosek o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku naliczania za niego składek. Wniosek RZN musi trafić do ZUS przez PUE ZUS w ciągu 7 dni od zawarcia umowy. Sprawdź, czy zleceniobiorca musi poinformować swojego zleceniodawcę o złożeniu wniosku RZN.

Wniosek może dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Aby zleceniobiorca mógł wystąpić o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku naliczania składek muszą być spełnione warunki dotyczące m.in. daty zawarcia umowy, jej przedmiotu i wysokości przychodu.

Wniosek RZN – instrukcja dla zleceniobiorcy

Zleceniobiorca może złożyć wniosek o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu i opłacania składek (dalej zwany wnioskiem o zwolnienie z obowiązku naliczania składek). Wniosek może dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Jakie warunki trzeba spełnić

Aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku naliczania składek, trzeba spełnić następujące warunki:

 • umowa zlecenia został zawarta między 1 stycznia 2021 r. a 31 marca 2021 r.,
 • przedmiot zawartej umowy związany jest z:
 • działalnością twórczą w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
 • działalnością artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
 • działalnością techniczną wspomagającą produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
 • usługami w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • usługami świadczonymi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
 • w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
 • przez przewodników muzeów,
 • łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym składasz wniosek nie przekracza 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
 • zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek przysługuje:

 • z wykonywania każdej umowy zlecenia, jeśli są spełnione wymienione warunki,
 • za każdy miesiąc od stycznia do kwietnia, w którym umowa była wykonywana co najmniej 1 dzień,
 • dla każdej umowy zlecenia do wysokości maksymalnej kwoty podstawy wymiaru tych składek (nie więcej niż w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Jak złożyć wniosek

Można złożyć wniosek (RZN) tylko elektronicznie:

 • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – zob. załącznik,
 • przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl.

ZUS udostępnił wniosek RZN od 30 grudnia 2020 r. Można go jednak złożyć od 1 stycznia 2021 r., bo dotyczy umów zlecenia zawartych od tej daty.

 • Można złożyć wniosek RZN w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia. Jeśli zleceniobiorca nie dotrzyma tego terminu, ZUS nie rozpatrzy wniosku.
 • Gdy zleceniobiorca złoży wniosek RZN, musi poinformować o tym swojego zleceniodawcę.
Ważne! 

Informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku ZUS wyśle do zleceniobiorcy i zleceniodawcy na profile PUE ZUS.

Czy można odwołać się od decyzji ZUS

Jeśli zleceniobiorca nie zgadza się z decyzją, w której ZUS odmawia zwolnienia z opłacania składek, może złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wystarczy, że złoży pismo w tej sprawie do ZUS. Ma na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Ważne! 

Składki na ubezpieczenia społeczne objęte zwolnieniem z obowiązku ich naliczania nie są ewidencjonowane na koncie ubezpieczonego. Zleceniobiorca i członkowie rodziny, których zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego, mają prawo do świadczeń określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w okresie zwolnienia z obowiązku naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Jakie są obowiązki zleceniodawcy

 • Zleceniodawca musi przesłać za zleceniobiorcę zerowe imienne raporty miesięczne za okresy, za które przysługuje zwolnienie z obowiązku naliczania składek.
 • Jeśli zwolnienie z obowiązku naliczenia składek w danym miesiącu dotyczy tylko części przychodu z umowy zlecenia, to od pozostałej części przychodu zleceniodawca musi obliczyć, potrącić z dochodu i opłacić składki w terminie i na zasadach określonych w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przykład 1

Pani Maria zawarła umowę zlecenia na okres od 1.10.2020 r. do 31.12.2020 r. Następnie przedłużała ją aneksem z 2.01.2021 r. na okres od 1.01.2021 r. do 28.02.2021 r. Należy uznać, że w tym przypadku została zawarta nowa umowa i można skorzystać ze zwolnienia z naliczania należnych składek z tytułu umowy zlecenia za okres od 1.01.2021 r. do 28.02.2021 r.

Źródło:

www.zus.pl

Autorem odpowiedzi jest: 

Redakcja portalu

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel