Potrącenia komornicze nie muszą być kłopotliwe

Potrącenia komornicze nie muszą być kłopotliwe

27.05.2019

W każdym dziale płac w firmie powinna znaleźć się publikacja dotycząca specyfiki dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków przysługujących pracownikowi, porządkująca przepisy i zasady odliczania należności alimentacyjnych, niealimentacyjnych, udzielonych zaliczek i nałożonych kar. Niewątpliwie jest nią książka „Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków 2019/2020”.

Autorem książki jest Mariusz Pigulski - specjalista w zakresie kadr i płac. Autor licznych opracowań i publikacji z zakresu kadr, rozliczania wynagrodzeń, składek ZUS oraz podatku.

W opracowaniu autor, krok po kroku, na licznych praktycznych przykładach, omawia ważny dla pracodawców temat dotyczący pomniejszania wynagrodzenia pracownika oraz świadczeń chorobowych z tytułu egzekucji.

Warto podkreślić, pracodawca musi odliczyć i potrącić konkretne kwoty tylko w przypadkach określonych ustawowo. Jeśli dokona potrąceń w innych sytuacjach, niż uregulowane prawnie, naraża się na określone konsekwencje. Przede wszystkim spotka się z roszczeniem podwładnego o zapłatę nienależnie potrąconego wynagrodzenia. Może także ponieść odpowiedzialność związaną z wykroczeniem przeciw prawom pracownika. Pracodawca zobowiązany do dokonywania potrąceń musi pamiętać, że pierwszeństwo w zaspokojeniu z wynagrodzenia za pracę mają świadczenia alimentacyjne. Następnie potrąceniu podlegają sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż alimentacyjne, w dalszej zaś kolejności – odpowiednio udzielone pracownikowi zaliczki oraz nałożone kary pieniężne.

Autor, omawiając tę trudną tematykę, dużo uwagi poświęcił orzecznictwu Sądu Najwyższego oraz interpretacjom Głównej Inspekcji Pracy, wskazującym zasadnicze kierunki wykładni obowiązujących przepisów prawa oraz zawierającym sugestie rozwiązania praktycznych problemów dotyczących właściwego dokonywania potrąceń.

Dzięki niniejszej publikacji Czytelnik uporządkuje i poszerzy wiedzę na temat aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących potrąceń z wynagrodzenia pracownika, dowie się jakich potrąceń można dokonać bez zgody pracownika, jaka obowiązuje ochrona wynagrodzenia przed potrąceniami, czy potrąceń dokonuje się z wynagrodzenia brutto czy netto, jak poprawnie odliczać należności alimentacyjne, niealimentacyjne, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, na jakiej zasadzie pracodawca może potrącić zawyżoną wypłatę wynagrodzenia a na jakiej wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę, które kwoty są niepotrącalne mimo pisemnej zgody pracownika, jaka jest kolejność i granice potrąceń ustawowych, jaki wpływ na kwoty potrąceń mają wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, jakie przepisy i zasady obowiązują przy egzekucji świadczeń pieniężnych z zasiłków chorobowych i macierzyńskich, jaka jest kwota wolna od potrąceń z tych świadczeń.

Publikację można zamówić tutaj >>

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel