Ośrodek kultury – jaki termin wprowadzenia PPK

Ośrodek kultury – jaki termin wprowadzenia PPK
Dokument aktualny

Maciej Karpiński

15.10.2020

Pytanie:

Czy gminny ośrodek kultury mający osobowość prawną jest jednostką sektora finansów publicznych? Czy zatem terminy wprowadzenia PPK to odpowiednio – umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26 marca 2021 r., – umowa o prowadzenie PPK – najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.

Odpowiedź:

Gminny ośrodek kultury, będący osobą prawną, należy uznać za jednostkę sektora finansów publicznych, jeśli jest on samorządową instytucją kultury albo ewentualnie inną samorządową osobą prawną utworzoną na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych. 

Zgodnie z art. 137 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, podmioty zatrudniające będące jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych, powinny zawrzeć umowę o zarządzanie PPK najpóźniej do 26 marca 2021 r., a umowę o prowadzenie PPK – najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.

Ogólnopolski Kongres "PPK w jednostkach publicznych" (online, 26 listopada 2020 r.)

Pracownicze plany kapitałowe to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem. Na Ogólnopolskim Kongresie "PPK w jednostkach publicznych" w przystępny sposób przybliżymy idee i zasady działania PPK. Na co zwrócić uwagę podczas wyboru instytucji finansowej, obowiązki pracodawcy w tym przypadku urzędu i uprawnienia zatrudnionych jak również dotychczasowe doświadczenia i wyzwania wdrożeniowe. Perspektywa jednostek publicznych, pracodawców oraz instytucji finansowych.
Szczegóły znajdziesz na:
https://www.lp-wip.pl/ogolnopolski-kongres-ppk-w-jednostkach-publicznych

Katalog jednostek wchodzących w skład sektora finansów publicznych określono w art. 9 ustawy o finansach publicznych. Obejmuje on:

1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;

2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;

3) związki metropolitalne;

4) jednostki budżetowe;

5) samorządowe zakłady budżetowe;

6) agencje wykonawcze;

7) instytucje gospodarki budżetowej;

8) państwowe fundusze celowe;

9) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

10) Narodowy Fundusz Zdrowia;

11) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;

12) uczelnie publiczne;

13) Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;

14) państwowe i samorządowe instytucje kultury;

15) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego.

W związku z powyższym, gminny ośrodek kultury, będący osobą prawną należy uznać za jednostkę sektora finansów publicznych, o ile jest on:

  • samorządową instytucją kultury (patrz wyżej pkt 14) albo ewentualnie
  • inną samorządową osobą prawną utworzoną na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (patrz wyżej pkt 15).

Biorąc pod uwagę nazwę jednostki, której dotyczy pytanie (gminny ośrodek kultury – osoba prawna), najprawdopodobniej mamy do czynienia z samorządową instytucją kultury. Zgodnie bowiem z art. 9 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, mające osobowość prawną, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

Pobierz kalkulatory PPK:

Kalkulator wynagrodzeń z wpłatą na PPK

Kalkulator wynagrodzenia pracownika (w tym pracownika do 26 lat i z wpłatą na PPK)

Gminny ośrodek kultury, będący jednostką sektora finansów publicznych, podlega obowiązkom wynikającym z art. 137 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Autorem odpowiedzi jest: 

Maciej Karpiński

Maciej Karpiński

Maciej Karpiński

Specjalista z zakresu prawa pracy, zarządzania pracownikami i funkcjonowania samorządu terytorialnego. Prawnik. Wykładowca na kursach kadrowo-płacowych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m. in. pracę na kierowniczych stanowiskach w działach personalnych banków oraz w komórkach audytu i kontroli, w samorządzie terytorialnym.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel