Polecenie pracy w dniu zaplanowanym jako wolny - zmiana harmonogramu czasu pracy

Polecenie pracy w dniu zaplanowanym jako wolny - zmiana harmonogramu czasu pracy

Joanna Kaleta

24.10.2016

Pracownikowi zatrudnionemu na cały etat w systemie równoważnym we wrześniu zaplanowaliśmy 157 godzin, a minimalny wymiar wynosi 176 godzin. Czy pracodawca może zmienić harmonogram tego pracownika, wzywając go do pracy z dni harmonogramowo wolnych na brakujące do pełnego etatu 19 godzin? Czy praca w takich dniach, mimo niewypracowania minimalnego wymiaru czasu pracy, jest pracą w godzinach nadliczbowych? Czy pracownik może odmówić przyjścia do pracy w takiej sytuacji?

Choć z przepisów nie wynika wprost, że dopuszczalne jest dokonywanie zmian w rozkładzie czasu pracy pracowników, w praktyce jest to często spotykane.

Zdaniem Departamentu Prawa Pracy MPiPS: Z art. 129 § 3 Kodeksu pracy nie wynika, z jakim wyprzedzeniem modyfikacje rozkładów czasu pracy mogą być dokonywane. Regulacja w tym zakresie może natomiast być zawarta w przepisach wewnątrzzakładowych obowiązujących u pracodawcy, np. w regulaminie pracy. Warto zatem kwestie te uregulować w obowiązujących w zakładzie pracy aktach wewnątrzzakładowych (stanowisko z 18 października 2013 r.)

Pracodawca, wprowadzając zmiany w obowiązującym już rozkładzie czasu pracy pracownika, powinien dokonać tego w taki sposób, aby nie spowodowały one naruszenia wymiaru czasu pracy pracownika oraz minimalnej liczby należnych mu dni wolnych od pracy.

Jeżeli zatem zmiana rozkładu czasu pracy pracownika ma polegać np. na poleceniu mu pracy w dniu pierwotnie dla niego wolnym, nie powodując przekroczenia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, to zmiana taka jest dopuszczalna. W jej wyniku nie powstaje praca nadliczbowa.

Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń pracodawcy, które nie są sprzeczne z przepisami prawa pracy oraz umową o pracę. Pracownik nie może odmówić poleceniu pracodawcy przyjścia do pracy w dniu pierwotnie zaplanowanym jako wolny od pracy. Odmowa wykonania takiego polecenia może skutkować wyciągnięciem negatywnych konsekwencji wobec pracownika – łącznie z nałożeniem na niego jednej z kar dyscyplinarnych, a w skrajnych przypadkach dyscyplinarnym rozwiązaniem umowy o pracę.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel