Najwięksi pracodawcy objęci obowiązkiem tworzenia PPK

Najwięksi pracodawcy objęci obowiązkiem tworzenia PPK

Leszek Skupski

01.07.2019

Począwszy od 1 lipca 2019 r. obowiązki związane z tworzeniem PPK zaczynają być stosowane do podmiotów zatrudniających, które na koniec 2018 r. zatrudniały powyżej 250 osób zatrudnionych.

Przepisy ustawy o PPK wchodzą w życie stopniowo, a termin jej obowiązywania u danego podmiotu uzależniony jest od stanu zatrudnienia.

Liczba osób zatrudnionych

Termin objęcia przepisami ustawy o PPK

- co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

od 1 lipca 2019 r.

- co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

od 1 stycznia 2020 r.

- co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

od 1 lipca 2020 r.

- podmioty zatrudniające poniżej 20 osób oraz jednostki sfery budżetowej

od 1 stycznia 2021 r.

Objęcie przepisami ustawy o PPK wiąże się z koniecznością dokonania wyboru instytucji finansowej, z którą podpisane zostaną dwa rodzaje umów (umowa o zarządzanie i umowa o prowadzenie PPK), a docelowo – obsługą PPK, w szczególności obowiązkiem naliczania, pobierania i odprowadzania wpłat na pracownicze plany kapitałowe.

Terminarz tworzenia PPK przez pracodawców
zatrudniających co najmniej 250 osób

Objęcie obowiązkiem ustawowym tworzenia PPK

1 lipca 2019 r.

Maksymalny termin dla zawarcia porozumienia z reprezentacją pracowników o wyborze usługodawcy PPK

25 września 2019 r.

Maksymalny termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK

25 października 2019 r.

Maksymalny termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK

12 listopada 2019 r.

Czytaj więcej na temat PPK:
PORTALKADROWY.PL/PPK

Wybór instytucji zarządzającej PPK

Pracodawca zobowiązany jest do wyboru w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub – jeśli nie działa ona u pracodawcy – z reprezentacją pracowników, instytucji finansowej, która będzie gromadziła i inwestowała środki w ramach PPK. Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie, podmiot zatrudniający powinien samodzielnie dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK.

Dokonując wyboru instytucji finansowej należy mieć na uwadze ustawowe kryteria wyboru instytucji finansowej. Dokonuje się go w szczególności:

 • na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK,

 • efektywności instytucji finansowej w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi,

 • mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

Podmioty zarządzające oferujące PPK (stan na 1 lipca 2019 r.)

Oferty instytucji finansowych prezentowane są na Portalu PPK: www.mojeppk.pl

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

NN Investment Partners TFI S.A.

Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (wyznaczona instytucja fiansowa)

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Pocztylion – Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Interpretacje

Czy zmiana umowy o zarządzanie wymaga zgody zakładowej organizacji związkowej lub reprezentacji osób zatrudnionych?

Zgodnie z interpretacją Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR),należy w tym przypadku zastosować wykładnię celowościową i uzgodnić zmianę tej umowy z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych. Warunki zmiany tej umowy powinny wynikać z treści samej umowy.
Źródło: „Zagadnienia prawne w zakresie Ustawy o PPK”, www.mojeppk.pl, str. 30

Zawarcie umowy o zarządzanie

Umowa o zarządzanie PPK jest zawierana z wybraną instytucją finansową w postaci elektronicznej nie później niż 10 dni roboczych przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK. Umowa ta powinna określa

w szczególności:

 1. strony umowy;

 2. nazwę funduszy zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 38 lub art. 39, zarządzanych przez podmiot zarządzający instytucją finansową;

 3. warunki i tryb zawierania przez podmiot zatrudniający umów o prowadzenie PPK;

 4. warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze zdefiniowanej daty, o których mowa w pkt 2;

 5. warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu;

 6. wysokość wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający dla poszczególnych grup osób zatrudnionych;

 7. sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat;

 8. maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty, kosztów obciążających ten fundusz i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, o ile są przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy;

 9. warunki zmiany umowy;

 10. warunki i okres wypowiedzenia umowy;

 11. warunki dokonywania konwersji lub zamiany.

Umowa o zarządzanie PPK podlega wpisowi do ewidencji PPK.

Pracodawca przygotowując się do podpisania umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową, powinien pamiętać, że umowa ta nie może zawierać warunków mniej korzystnych niż warunki prezentowane przez tę instytucję finansową w Portalu PPK w dniu zawarcia tej umowy.

Podpisanie umowy o prowadzenie PPK

Umowę o prowadzenie PPK pracodawca zawiera w imieniu i na rzecz pracowników, którzy ukończyli 18 lat, ale nie ukończyli 55. roku życia (poza tymi, którzy złożyli deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat). W przypadku osób, które ukończyły 55 lat, a nie ukończyły 70. roku życia, umowa o prowadzenie PPK zostanie zawarta wyłącznie na ich wniosek.

Umowa o prowadzenie PPK określa w szczególności:

 1. strony umowy, w tym wybraną instytucję finansową;

 2. dane identyfikujące uczestnika PPK;

 3. sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat;

 4. nazwy funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez podmiot zarządzający instytucją finansową;

 5. warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze zdefiniowanej daty, o których mowa w pkt 4;

 6. sposób składania deklaracji w sprawie podziału wpłat dokonywanych do PPK pomiędzy poszczególne fundusze zdefiniowanej daty, o których mowa w pkt 4;

 7. sposób zmiany funduszu zdefiniowanej daty, o którym mowa w pkt 4;

 8. warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu;

 9. sposób składania dyspozycji;

 10. zakres, częstotliwość i formę informowania uczestnika PPK o środkach zgromadzonych na jego rachunku PPK;

 11. maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty, kosztów obciążających ten fundusz i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, o ile są przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy.

Od kiedy dokonywać pierwszych wpłat

Pierwszych wpłat do PPK pracodawca powinien dokonać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarł umowę o prowadzenie PPK. Jest on zobowiązany do obliczenia i przekazania wpłat finansowanych przez pracownika i przez siebie.

Pracownik może zrezygnować
Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. Deklaracja ta powinna zawierać dane dotyczące podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy o prowadzenie PPK.
WZÓR: Deklaracja w sprawie rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK

Wpłaty są obliczane i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia. Pracodawca przekazuje wpłaty do instytucji finansowej w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane (jeżeli wynagrodzenie jest wypłacane w okresach krótszych niż miesiąc, wpłat należy dokonać w terminie do ostatniego dnia miesiąca).

Interpretacje:

Najwcześniejsze wpłaty do PPK – sierpień 2019 roku
Pierwsze wpłaty do PPK dla osób zatrudnionych w imieniu i na rzecz których zostały zawarte umowy o prowadzenie PPK w lipcu 2019 roku i którym po ich zawarciu jeszcze w lipcu 2019 roku zostało wypłacone wynagrodzenie, należy obliczyć w terminie wypłaty wynagrodzenia i odprowadzić na rachunek PPK w okresie od 1 do 15 sierpnia 2019 roku. Jeżeli zaś pierwsze wynagrodzenie po zawarciu umowy o PPK zostanie wypłacone dopiero w sierpniu 2019 roku, termin dokonania wpłat do PPK ulega odpowiedniemu przesunięciu o 1 miesiąc.

Najpóźniejsze wpłaty do PPK – grudzień 2019/styczeń 2020 roku
Pierwsze wpłaty do PPK dla osób zatrudnionych w imieniu i na rzecz których zostały zawarte umowy o prowadzenie PPK w listopadzie 2019 roku i którym o ich zawarciu w listopadzie 2019 roku zostało wypłacone wynagrodzenie, należy obliczyć w terminie wypłaty wynagrodzenia i odprowadzić na rachunek PPK najpóźniej w okresie od 1 do 15 grudnia 2019 roku. Jeżeli zaś pierwsze wynagrodzenie po zawarciu umowy o PPK zostanie wypłacone dopiero w grudniu 2019 roku, termin dokonania wpłat do PPK ulega odpowiedniemu przesunięciu o miesiąc.

Źródło:
Zagadnienia prawne w zakresie Ustawy o PPK, www.mojeppk.pl, str. 30

Autorem odpowiedzi jest: 

Leszek Skupski

Leszek Skupski

Leszek Skupski

Radca prawny, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi. Autor licznych artykułów z zakresu wynagrodzeń, prawa pracy i rozliczeń z ZUS. Od 2008 r. redaktor publikacji kadrowo-płacowych i ubezpieczeniowych Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel