PIT zerowy – instrukcja wypełniania PIT-11 za 2019 rok

PIT zerowy – instrukcja wypełniania PIT-11 za 2019 rok

Jarosława Warszawska

03.01.2020

PIT zerowy stosuje się do dnia ukończenia przez podatnika 26 lat. Oznacza to, że od wszystkich przychodów otrzymanych od tej daty należy już pobierać zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie ze stawką podatku obowiązującą w tym dniu. Sprawdź szczegółowy wykaz wynagrodzeń podlegających opodatkowaniu, wraz z numerami pozycji w PIT-11, w których należy je wykazać.

3 zmiany w wypełnianiu PIT-11 za 2019 rok

Wprowadzona rozporządzeniem z 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych (Dz.U. z 2019 poz. 2397) najnowsza wersja PIT-11(25) znacząco różni się od dotychczas obowiązujących.

Najważniejsze zmiany w PIT-11(25)

Lp.

Zmiana

1.

Rozdzielenie przychodów (a także składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od tych przychodów) osób, których dochód został zwolniony od podatku na podstawie przepisów art. 21 ust 1 pkt 148 ustawy o PIT (tzw. PIT dla młodych) w dwóch oddzielnych pozycjach:

  • w części E wiersz 2 i 6 wykazuje się przychody, od których płatnik pobierał zaliczkę na podatek dochodowy wobec niezłożenia przez podatnika oświadczenia o korzystaniu ze zwolnienia od podatku dla osób do ukończenia 26 lat lub przekroczenia przez niego progu dochodowego; jednocześnie składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od tych przychodów należy wykazać odpowiednio poz. 70 i 73,
  • w części G w poz. 86 wykazuje się przychody zwolnione od podatku na mocy art. 21 ust 1 pkt 148 ustawy o PIT, od których nie pobrano zaliczek na podatek dochodowy, jednocześnie składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od tych przychodów należy wykazać odpowiednio poz. 71 i 74

2.

Przeniesienie przychodów z umów zlecenia do odrębnych pól (dotychczas były one wykazywane w pozycji dotyczącej działalności wykonywanej osobiście, wraz z innymi przychodami tego rodzaju, wymienionymi w art. 13 ustawy o PIT), z równoczesnym rozdzieleniem tych pól odrębnie dla podatników do 26. roku życia i dla pozostałych;

3.

Ujęcie wszystkich zasiłków z ubezpieczenia społecznego, w tym także zasiłków wypłaconych przez pracodawców w pozycji „Inne źródła”. Przypomnijmy, że dotychczas w tej pozycji pracodawcy wykazywali tylko zasiłki wypłacone zleceniobiorcom, natomiast zasiłki wypłacone pracownikom ujmowane były dotąd wraz z przychodami ze stosunku pracy.

PIT zerowy w rozliczeniu rocznym

Przypomnijmy, że zwolnienie podatkowe z tytułu tzw. PIT dla młodych stosuje się do dnia ukończenia przez podatnika 26 lat (dzień urodzin). Oznacza to, że od wszystkich przychodów otrzymanych od tej daty należy już pobierać zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie ze stawką podatku obowiązującą w tym dniu (18% jeżeli dzień urodzin przypadał pomiędzy 1 sierpnia a 30 września 2019 r. i 17% jeśli dzień urodzin przypadał od 1 października 2019 r.). Przy tak daleko idących zmianach rozliczenie pracownika korzystającego ze zwolnienia podatkowego może być problematyczne. Pomocą może służyć poniższy przykład:

Pracownik urodzony 15 grudnia 1993 roku był zatrudniony u pracodawcy przez cały 2019 rok. Wynagrodzenia wypłacane są w ostatnim dniu miesiąca. Pracownik otrzymywał wynagrodzenie ustalone w stałej stawce miesięcznej w wysokości 3.000,00 zł brutto. W 2019 roku pracownik otrzymał następujące przychody:

W okresie styczeń – lipiec oraz w grudniu:

1)      wynagrodzenie za pracę w kwocie łącznej 20.700,00 zł

2)      wynagrodzenie za czas choroby za okres 29 czerwca– 31 lipca 2019 r. (33 dni) w kwocie 2.277,99 zł

3)      świadczenia socjalne zwolnione od podatku do kwoty 1.000 zł w roku podatkowym (art. 21 ust 1 pkt 67 ustawy o PIT) – w kwocie 400 zł oraz

4)      świadczenie socjalne podlegające opodatkowaniu w kwocie 400 zł – wypłacone 16 grudnia 2019 r.

Uwaga:

W grudniu wszystkie otrzymane przychody zostały wypłacone po dacie urodzin, zatem będą w całości opodatkowane.

W okresie sierpień – listopad:

1)                  wynagrodzenie za pracę w kwocie łącznej 11.300,00 zł,

2)                  świadczenia socjalne zwolnione od podatku do kwoty 1000 zł w roku podatkowym (art. 21 ust 1 pkt 67 ustawy o PIT) – w kwocie 600 zł,

3)                  świadczenia socjalne podlegające opodatkowaniu – w kwocie 200 zł,

4)                  zasiłek chorobowy za okres 1-7 sierpnia 2019 r. w kwocie 483,21 zł.

Szczegółowy wykaz wynagrodzeń podlegających opodatkowaniu, wraz z numerami pozycji w PIT-11, w których należy je wykazać

 

 

Rodzaj składnika

Działanie

Styczeń – lipiec

Sierpień – listopad

Grudzień

Łącznie

Pozycja w PIT-11

 

liczba miesięcy

 

7

4

1

   

1.

Przychód (wynagrodzenie) wypłacony w okresie styczeń–lipiec i grudniu

 

17.700,00 zł

0,00 zł

3.000,00 zł

20.700,00 zł

dodać w poz. 29

2.

Wynagrodzenie za czas choroby

 

2.277,99 zł

   

2.277,99 zł

dodać w poz. 29

3.

Przychód (wynagrodzenie) wypłacony w okresie sierpień-listopad

   

11.300,00 zł

 

11.300,00 zł

dodać w poz. 86 i 87

4.

Świadczenia socjalne zwolnione od podatku do limitu 1.000 zł w roku podatkowym

 

400,00 zł

600,00 zł

 

1.000,00 zł

nie wykazuje się

5.

Świadczenia socjalne powyżej limitu 1.000 zł opodatkowane, ale zwolnione od podatku z tytułu PIT dla młodych

   

200,00 zł

 

200,00 zł

dodać w poz. 86 i 87

6.

Świadczenia socjalne powyżej limitu 1.000 zł, opodatkowane

     

400,00 zł

400,00 zł

dodać w poz. 29

7.

Razem przychody ze stosunku pracy, podlegające opodatkowaniu

poz. 1 + poz. 2 + poz. 6

 

 

 

23.377,99 zł

29

8.

Razem przychody ze stosunku pracy, zwolnione od podatku z tytułu PIT dla młodych

poz. 3 + poz. 5

 

 

 

11.500,00 zł

86 i 87

10.

Koszty uzyskania (111,25 miesięcznie za okres styczeń – lipiec i 250 zł za grudzień)

 

778,75 zł

 

250,00 zł

1.028,75 zł

30

11.

Składki na ubezpieczenia społeczne

 poz. 1 x (9,76 + 1,5 + 2,45)%

2.426,67 zł

0,00 zł

411,30 zł

2.837,97 zł

69

12.

Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń nieopodatkowanych

 poz. 3 x (9,76 + 1,5 + 2,45)%  

1.549,23 zł

 

1.549,23 zł

71

13.

składka zdrowotna do 9%

 (poz. 1 + poz. 2 + poz. 3 – poz. 11 – poz. 12) x 9% 

1.579,62 zł

877,57 zł

232,98 zł

 

nie wykazuje się 

14.

Część składki zdrowotnej odliczana od podatku (7,75%)

  (poz. 1 + poz. 2 + poz. 3 – poz. 11 – poz. 12) x 7,75%

1.360,23 zł

 

200,62 zł

1.560,85 zł

72

15.

Hipotetyczna część składki zdrowotnej, podlegająca odliczeniu od podatku (7,75%)

 (poz. 1 + poz. 2 + poz. 3 – poz. 11 – poz. 12) x 7,75%  

755,68 zł

 

 755,68 zł

74

16.

Stawka podatku

 

18,00%

 

17,00%

 

nie wykazuje się 

17.

Kwota zmniejszająca podatek

 

324,31 zł

46,33 zł

43,76 zł

 

nie wykazuje się

18.

Zaliczka na podatek od wynagrodzeń i świadczeń socjalnych opodatkowanych

 

1.335,00 zł

0,00 zł

221,00 zł

1.556,00 zł

33

19.

Zasiłek chorobowy

   

483,21 zł

 

483,21 zł

64

20.

Zaliczka na podatek od zasiłku chorobowego (18%)

 

0,00 zł

41,00 zł

0,00 zł

41,00 zł

68

Autorem odpowiedzi jest: 

Jarosława Warszawska

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel