Poznaj 8 wytycznych prowadzenia kontroli PIP na czas epidemii

Poznaj 8 wytycznych prowadzenia kontroli PIP na czas epidemii
Dokument aktualny

30.06.2020

Pod koniec czerwca inspektorzy pracy wrócili do wykonywania swoich zadań w pełnym zakresie. Prowadzone obecnie kontrole PIP muszą odbywać się przy zastosowaniu procedur ograniczających ryzyko zakażenia wirusem COVID19. Sprawdź, jakie są wytyczne przebiegu kontroli PIP w okresie epidemii.

Główny Inspektor Pracy i Główny Inspektor Sanitarny opracowali wspólnie zasady przeprowadzania kontroli przez inspektorów PIP. Dotyczą one w szczególności organizacji, funkcjonowania i realizacji kontroli przez jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Pracy w okresie stanu epidemii SARS-CoV-2.

„Wraz z uruchomieniem kolejnych sektorów gospodarki konieczne jest przywrócenie działalności Państwowej Inspekcji Pracy w pełnym zakresie. To trudny czas dla pracowników i pracodawców. Jest wiele skarg wynikających ze spornych sytuacji w zakładach pracy, które wymagają reakcji i sprawdzenia przez inspektorów PIP.” – powiedział Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy.

Jakie są nowe wytyczne w zakresie prowadzenia kontroli?

1. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, w sytuacji gdy nie wyklucza tego charakter kontroli, zaleca się, aby inspektor pracy podjął próbę kontaktu telefonicznego z pracodawcą celem ustalenia obowiązujących w zakładzie procedur dotyczących utrzymania reżimu sanitarnego.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy inspektorów pracy wyposaża się w odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej.

3. Podczas prowadzenia czynności kontrolnych na terenie zakładu pracy Główny Inspektor Pracy zaleca korzystanie z wydzielonego pomieszczenia. Czynności kontrolne na terenie zakładu pracy powinny trwać możliwie jak najkrócej.

4. Inspektorzy pracy w miarę możliwości powinni przeprowadzić czynności kontrolne, które mogą być prowadzone w formie zdalnej, poza siedzibą pracodawcy.

5. Dokumenty udostępnione inspektorowi pracy przez pracodawcę do kontroli poza terenem zakładu zostaną poddane 24-godzinnej kwarantannie w szczelnie zamykanych pojemnikach Dokumenty te, podobnie jak inna korespondencja, mogą zostać wyjęte i skierowane do użytku  w danej jednostce organizacyjnej PIP dopiero po upływie 24 godzin od wpłynięcia.

6. W czasie kontroli inspektor powinien respektować obowiązujące u pracodawcy ograniczenia i obowiązki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2, a także:

  • stosować wymaganą osłonę ust i nosa,

  • przestrzegać higieny rąk, 

  • nie podawać dłoni na powitanie,

  • poddać się wymaganej dezynfekcji rąk czy obuwia,

  • korzystać z udostępnionego przez przedsiębiorcę pomieszczenia,

  • zachowywać wymagany dystans w stosunku do osób przebywających w kontrolowanym podmiocie min. 2 m,

  • ograniczyć czas wizytacji stanowisk pracy (podlega indywidulanej ocenie przez inspektora),

  • w miarę możliwości ograniczyć kontakt z osobami, z którymi spotyka się w czasie prowadzenia czynności kontrolnych.

7. W przypadku kontroli w zakładach, w których występują ogniska narażenia na SARS-CoV-2 (tzw. zakłady wysokiego ryzyka): do dyspozycji inspektorów będą następujące środki ochrony indywidualnej:

  • półmaska filtrująca FFP2 lub FFP3 lub równoważne,

  • osłona twarzy lub okulary ochronne z osłonką boczną,

  • całotworzywowe rękawice jednorazowe,

  • kombinezon spełniający wymagania w zakresie odporności na przenikanie rozpylonej cieczy dla konstrukcji typu 4 oraz posiadający odporność na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego.

8. W przypadku kontroli zakładów bez dowodów lub podejrzenia infekcji/zakażeń SARS-CoV-2 - środki zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się COVID-19:

  • stosowanie podstawowych zasad higieny – częste mycie rąk,

  • środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu min. 60%,

  • całotworzywowe rękawice jednorazowe,

  • ochrona dróg oddechowych maską medyczną lub półmaską filtrującą FFP1 (lub w razie potrzeby wyższej klasy ochronności),

  • osłona twarzy – przyłbica.

Źródło:

 www.pip.gov.pl

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel