koronawirus

Jak wyliczać wynagrodzenie przestojowe

Koronawirus: Jak wyliczyć wynagrodzenie przestojowe - 04.05.2020

Z powodu epidemii wywołanej wirusem COVID-19 w ostatnim czasie weszły w życie nowe przepisy, a sporo firm mierzy się z nieznanymi dotychczas przeszkodami. Jak wyliczyć wynagrodzenie pracowników, którzy z przyczyn obiektywnych nie mogą wykonywać swojej pracy nawet zdalnie? W okresie przestojowym zatrudniony zachowuje prawo do wypłaty. Jakie są zasady ustalenia jej wysokości? Obejrzyj szkolenie wideo.

Z artykułu dowiesz się m.in.:
 • Czemu za okres zamknięcia zakładu pracy w celu przeciwdziałania COVID-19 przysługuje wynagrodzenie przestojowe? Jakie zdanie w tej kwestii ma PIP i resort pracy? Na jakie orzeczenia SN należy się powołać odpowiadając na tak postawione pytanie?

 • Od czego zależy wysokość wynagrodzenia przestojowego?

 • Jak kalkulować wynagrodzenie za przestój w przypadku pracowników wynagradzanych stałymi składnikami płacowymi określonymi w stawce miesięcznej?

 • Co powinniśmy rozumieć pod pojęciem wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania?

 • W jaki sposób wyliczać należność za przestój dla pracownika opłacanego stawką godzinową?

 • Jakie są zasady wyliczania wynagrodzenia przestojowego w przypadku pracowników, których płaca uzależniona jest od wyników pracy (czyli dla osób otrzymujących wynagrodzenie prowizyjne lub akordowe)?

 • Jak kalkulować należność za przestój, w sytuacji, gdy pracownik uzyskuje wynagrodzenie mieszane tzn. składające się ze stałych elementów płacy jak i składnika prowizyjnego lub akordowego?

 • Czy to prawda, że wynagrodzenie za przestój należy się w wysokości 60% pensji?

 • Czy „należność przestojową” należy odrębnie wykazywać w miesięcznych raportach przesyłanych do ZUS, np. w ZUS RCA

Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

Koronawirus: Jak wyliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca - 04.05.2020

Z powodu epidemii wywołanej wirusem COVID-19 w ostatnim czasie weszły w życie nowe przepisy. Wiele osób odbywa kwarantannę. Jak wyliczyć ich wynagrodzenie? Jak w nowych warunkach rozliczyć pracę osób, które dotychczas pracowały na akord lub otrzymywały premię uzależnioną od wyników? Dowiesz się tego ze szkolenia wideo.

Z artykułu dowiesz się m.in.:
 • Jakich wyliczeń należy dokonywać w przypadku, gdy pracownik opłacany stałą stawką miesięczną za część miesiąca nabył prawo do świadczenia chorobowego (np. za okres kwarantanny lub izolacji)?
 • W jaki sposób pracownikowi otrzymującemu pensję zasadniczą w stałej kwocie kalkulować należność za przepracowaną część miesiąca, jeżeli był on w tym miesiącu nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia (chodzi tu np. o absencję w pracy spowodowaną urlopem bezpłatnym)?
 • Co należy rozumieć przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu, o której mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy?
 • Jakie są zasady zaokrągleń przy wyliczaniu przysługującego za przepracowaną część miesiąca wynagrodzenia określonego w stałej wysokości?
 • Jak w świetle wyjaśnień Głównego Inspektoratu Pracy i resortu pracy obliczyć należność za pracę, w sytuacji gdy pracownik w 31-dniowym miesiącu przepracuje tylko 1 dzień z powodu choroby lub kwarantanny?
 • Jakie wyliczenia powinny znaleźć zastosowanie jeżeli pracownik został poddany kwarantannie a nie nabył jeszcze prawa do świadczenia chorobowego (np. ze względu na brak wymaganego okresu wyczekiwania)?
 • Jak należy ustalić należność za przepracowane dni, gdy pracownik przez część miesiąca z powodu np. kwarantanny był nieobecny w pracy a jego wynagrodzenie w umowie o pracę ustalone zostało w stawce godzinowej, akordowej lub prowizyjnej?

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel