Czy trzeba ponowić badania wstępne pracownika z Ukrainy?

Czy trzeba ponowić badania wstępne pracownika z Ukrainy?
Dokument aktualny

Michał Culepa

09.07.2018

Pytanie:

Moje pytanie dotyczy konieczności wykonania badań lekarskich przy zatrudnieniu pracownika z Ukrainy. Pracownik był oddelegowany do pracy u nas z firmy ukraińskiej i nasza firma zrobiła mu badania wstępne w momencie podjęcia pracy na warunkach oddelegowania. Po jego zakończeniu pracownik wrócił na Ukrainę i po około 2-3 miesiącach wraca do nas do pracy i będzie zatrudniony na umowę o pracę w naszej firmie na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy (nie będzie to już oddelegowanie). Czy musimy takiego pracownika ponownie kierować na badania lekarskie i czy będą to badania wstępne czy okresowe? To samo dotyczy szkolenia bhp?

Odpowiedź:

Pracownik musi przejść badania wstępne, a szkolenia bhp – tylko w razie, gdyby był zatrudniony na innym stanowisku, w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe lub niebezpieczne, w razie wprowadzenia zmian techniczno-organizacyjnych.

Zgodnie z Kodeksem pracy wstępnym badaniom lekarskim podlegają zasadniczo:

1)      osoby przyjmowane do pracy;

2)      pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Badania wstępne – czasami można je pominąć

Jednakże wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

1)      przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;

2)      przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Z pytania wynika, że odległość czasowa pomiędzy pierwszym zatrudnieniem a kolejnym wynosi ponad 2 miesiące, czyli przekracza wskazany w przepisach Kodeksu pracy 30-dniowy termin, w ciąg którego można zatrudnić ponownie pracownika bez konieczności kierowania go na badania wstępne. W tej sytuacji pracodawca obowiązany jest skierować pracownika na kolejne badanie wstępne.

Czy trzeba ponowić szkolenia?

W odniesieniu do szkoleń bhp sytuacja jest nieco inna – pracownik nie jest nowym pracownikiem (jak wynika z pytania) stąd nie ma obowiązku przeprowadzania instruktażu ogólnego jak i stanowiskowego – pod warunkiem, że pracodawca dysponuje dokumentami potwierdzającymi przeszkolenie pracownika w poprzednim okresie zatrudnienia, chyba, że pracownik będzie zatrudniony na innym stanowisku niż poprzednie, a zwłaszcza, gdy na stanowisku występują narażenia na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia lub życia pracownika. Tak samo instruktaże powinny być przeprowadzone w razie wprowadzenia zmian warunków technicznych i organizacyjnych pracy na danym stanowisku, w porównaniu ze stanem poprzednim.

Autorem odpowiedzi jest: 

Michał Culepa

Michał Culepa

Michał Culepa

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wieloletni redaktor Serwisu Prawno-Pracowniczego, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca. Autor licznych komentarzy i opracowań dotyczących m.in. zatrudnienia w jednostkach sektora finansów publicznych, instytucjach kultury, oświacie.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Słowa kluczowe:
Badania wstępneUkraina

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel