Emerytury mundurowe – co się zmieni od lipca?

Emerytury mundurowe – co się zmieni od lipca?

08.07.2019

Funkcjonariusze służb mundurowych przejdą na emeryturę po 25 latach służby bez wymogu ukończenia 55 lat. Otrzymają także pełnopłatne nadgodziny. To realizacja porozumienia zawartego przez resort spraw wewnętrznych ze związkami zawodowymi służb mundurowych.

2 lipca rząd przyjął, przygotowany przez MSWiA, projekt zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych. Wcześniej został on zaakceptowany na etapie uzgodnień międzyresortowych i był przedmiotem konsultacji ze związkami zawodowymi.

Realizacja uprawnień funkcjonariuszy nastąpi z mocą wsteczną od 1 lipca 2019 r.

Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę

W listopadzie ubiegłego roku MSWiA i związki zawodowe porozumiały się w sprawie rezygnacji z wymogu ukończenia 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Zapis ten będzie dotyczył funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Oznacza to, że pierwsi funkcjonariusze, którzy skorzystają z tego rozwiązania, będą mogli przejść na emeryturę w 2037 r.

Rozwiązania dotyczą funkcjonariuszy:

 • Policji,

 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

 • Agencji Wywiadu,

 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

 • Służby Wywiadu Wojskowego,

 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

 • Straży Granicznej,

 • Służby Ochrony Państwa,

 • Państwowej Straży Pożarnej,

 • Służby Celno-Skarbowej i

 • Służby Więziennej.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2013 r. obowiązywały regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki. Teraz pozostanie tylko jeden, tj. 25 lat służby.

Pełnopłatne nadgodziny dla funkcjonariuszy, uprawnionych do odbioru czasu wolnego za nadgodziny

Zgodnie z zapisami porozumienia, od lipca 2019 r. zostanie także wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla funkcjonariuszy. Zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin.

Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby - tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór czasu wolnego za wypracowane nadgodziny. 

W przypadku nadgodzin nowe rozwiązania ujednolicą zasady ich przyznawania. Obecnie funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej mają 100 proc. płatnych nadgodzin, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej i Straży Marszałkowej – 60 proc., a np. Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa oraz Służba Więzienna – w ogóle nie mają płatnych nadgodzin. Po zmianach funkcjonariusze wszystkich służb otrzymają 100 proc. płatnych nadgodzin. Będą ich obowiązywały półroczne okresy rozliczeniowe – w okresie rozliczeniowym będą mogli mieć czas wolny od służby albo po zakończeniu okresu rozliczeniowego wypłacona zostanie im rekompensata pieniężna (w ciągu 10 dni funkcjonariusze będą mogli złożyć wniosek o skorzystanie z czasu wolnego od służby za przepracowane nadgodziny). 

Rekompensata pieniężna wyniesie 1/172 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na stanowisku zajmowanym w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego za każdą godzinę ponadnormatywnego czasu służby. Wyjątek będzie dotyczył strażaków dla których rekompensata pieniężna wynosić będzie 1/172 średniego miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego strażakowi w okresie rozliczeniowym.

Źródło: projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Opracował:
Leszek Skupski

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel