stosunek pracy

Zadania realizowane w ramach projektu EFS a możliwość zawarcia drugiej umowy o pracę z tym samym pracownikiem

Pytanie: 

Jesteśmy państwową jednostką budżetową. Główne nasze zadania określa statut nadany zarządzeniem ministerstwa. Realizujemy w partnerstwie projekt EFS. Jako koordynator projektu został powołany przez jednostkę nadrzędną nasz pracownik, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, a zgodnie z zapisami umowy partnerskiej jego praca w ramach projektu ma być wynagradzana za naszym pośrednictwem. Zadania realizowane w ramach projektu nie są zadaniami statutowymi, ale ich rodzaj jest podobny do określonego w umowie o pracę i zakresie obowiązków.
Czy pracownik ten może być zatrudniony do realizacji zadań z projektu na dodatkową umowę o pracę w wymiarze 1/4 etatu, poza godzinami pracy w podstawowym zatrudnieniu (1/1 etatu)? Konieczne jest wtedy zwiększenie czasu pracy i faktyczne normy czasy pracy będą wynosiły 50 godzin tygodniowo i 10 godzin dziennie. Jaki wtedy byłby wymiar urlopu z obydwu stosunków pracy?
Czy z 1/4 etatu można pracownika oddelegować do realizacji zadań w projekcie? Czy można w ramach pozostałych 3/4 etatu pozostawić mu dotychczasowe zadania pozostawiając dotychczasowe wynagrodzenie, a zadania realizowane w projekcie w ramach 1/4 etatu wynagradzać z projektu?
Czy takiego pracownika można zatrudnić w ramach umowy zlecenia z zaznaczeniem konieczności wykonywania zadań poza godzinami pracy w ramach stosunku pracy?

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel