dyrektor szkoły

Tryb zatrudnienia w szkole dyrektora wyłonionego w drodze konkursu lub któremu powierzono to stanowisko bez konkursu

Pytanie: 

Nauczycielowi mianowanemu zatrudnionemu w szkole A powierzono obowiązki dyrektora w szkole B (bez konkursu) na okres 5 lat od 1 września 2005 r., niestety, bez umowy o pracę, jednocześnie nauczyciel otrzymał urlop bezpłatny w szkole A. Organ prowadzący szkołę B, przydzielił osobie sprawującej obowiązki dyrektora 3 godziny zajęć lekcyjnych w tygodniu. Taki stan trwał do sierpnia 2010 r. W 2010 r. nauczyciel wygrał konkurs na dyrektora szkoły B, nie otrzymując niestety zgody organu prowadzącego na urlop bezpłatny w szkole A. Rozwiązano więc umowę o pracę w szkole A, a w szkole B dyrektor otrzymał powołanie na stanowisko od 1 września 2010 r.
Czy od września 2010 r. w szkole B dyrektor może dostać umowę o pracę na stanowisko nauczyciela? Jeżeli jest możliwe podpisanie umowy o pracę w szkole B z dyrektorem szkoły na nauczyciela, to jak powinna ona wyglądać? Jakie najważniejsze elementy powinny się w niej znaleźć? Jeżeli taka umowa o pracę na stanowisku nauczyciela w szkole B będzie możliwa do zawarcia, to kto, z ramienia szkoły B (pracodawcy), powinien ją podpisać, skoro dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnianych w niej pracowników?
Czy przy powierzeniu obowiązków w okresie 2005-2010 w szkole B dyrektor bez umowy o pracę na stanowisku nauczyciela mógł prowadzić lekcje, do prowadzenia których zobligował go organ prowadzący? Czy okres pozostawiania w szkole A na urlopie bezpłatnym i czas sprawowania funkcji dyrektora szkoły B, ale bez umowy o pracę na te 3 godziny zajęć dydaktycznych w tygodniu, będzie w przyszłości liczył się do emerytury? Jakie dokumenty i z której szkoły, A czy B, będą podstawą dla ZUS do doliczenia tego okresu do zatrudnienia?

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel