Zasiłki dla osób wykonujących zawód medyczny – ponownie na zasadach ogólnych

Zasiłki dla osób wykonujących zawód medyczny – ponownie na zasadach ogólnych

10.09.2020

Od 5 września 2020 r. przestały obowiązywać preferencyjne zasady dotyczące wysokości zasiłku chorobowego oraz możliwości świadczenia pracy w czasie zasiłku chorobowego i dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez osoby wykonujące zawód medyczny. Według jakich zasad wypłacane są obecnie świadczenia dla tych osób?


Zasiłek chorobowy już nie 100%

Od 5 września 2020 r. ubezpieczony zatrudniony w podmiocie leczniczym, który:

  1. był niezdolny do pracy z powodu COVID-19, która powstała w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym lub
  2. przebywał na obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, ponieważ pozostawał w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym

ma prawo do zasiłku chorobowego na ogólnych zasadach, tj. po wyczerpaniu 33 lub 14 dni wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy (w przypadku pracowników) i w wysokości odpowiednio 70% lub 80% podstawy wymiaru (a nie 100%).

Świadczenie pracy w czasie zasiłku chorobowego i dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Ponadto za okres od 5 września 2020 r. osoby ubezpieczone, które wykonują zawód medyczny tracą prawo do:

  1. zasiłku chorobowego, jeżeli w okresie objęcia ich obowiązkową kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, świadczą pracę zdalną na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub udzielają świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,

  2. dodatkowego zasiłku opiekuńczego, jeżeli świadczą pracę w podmiocie leczniczym w ramach dyżuru medycznego w godzinach innych niż czas zwolnienia od wykonywania pracy w związku z osobistym sprawowaniem opieki nad:

  • dzieckiem w wieku do lat 8 lub

  • dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do lat 16 lub

  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wieku do lat 18 lub

  • dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w  wieku do lat 24 lub

  • dorosłą osoba niepełnosprawną

oraz poza normalnymi godzinami pracy.

Źródło: ZUS

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel