Czas szkoleń bhp i instruktaży pracownika a czas pracy wliczany do okresu zatrudnienia

Czas szkoleń bhp i instruktaży pracownika a czas pracy wliczany do okresu zatrudnienia

Katarzyna Pietruszyńska-Jarosz

22.01.2016

Okres zatrudnienia obejmuje czas od nawiązania stosunku pracy do jego ustania. Jest to okres, w którym pracownik pozostaje formalnie w stosunku pracy, przy czym obejmuje on zarówno czas faktycznego świadczenia pracy, jak również okresy niewykonywania pracy (np. okresy zwolnień, urlopów, usprawiedliwionych nieobecności). Okres ten obejmuje również czas szkoleń i instruktaży poprzedzających faktyczne dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy, który wlicza się do czasu pracy pracownika i do okresu jego zatrudnienia.

Dzień rozpoczęcia pracy lub zawarcia umowy

Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy. Jeżeli więc w umowie wskazano dzień rozpoczęcia pracy, to dzień ten należy traktować jako pierwszy dzień zatrudnienia pracownika (w przeciwnym razie okres zatrudnienia należy liczyć od daty zawarcia umowy).

Nie ma przy tym znaczenia, czy w pierwszym dniu pracy pracownik faktycznie przystąpi do wykonywania pracy, czy też rozpoczęcie pracy będzie poprzedzone odpowiednim szkoleniem, przygotowującym pracownika do pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia bhp przeprowadza się w czasie pracy

Należy też pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. Szkolenia te odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Przedstawiciel handlowy przed faktycznym przystąpieniem do swoich obowiązków przechodzi kilkudniowe szkolenia z zakresu bhp i ppoż., a także instruktażu obsługi maszyn. Czy czas takich szkoleń należy wliczyć do czasu pracy i okresu zatrudnienia?
W przypadku, gdy pracownik odbywał obowiązkowe szkolenia z zakresu bhp, ppoż., instruktarzu obsługi maszyn itp., to okres tych szkoleń wlicza się do jego czasu pracy i okresu zatrudnienia.

Autorem odpowiedzi jest: 

Katarzyna Pietruszyńska

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel