Szkolenie na polecenie pracodawcy a czas pracy w systemie równoważnym

Szkolenie na polecenie pracodawcy a czas pracy w systemie równoważnym

Joanna Suchanowska

29.07.2015

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Kodeks pracy nie zawiera regulacji dotyczącej wliczenia do czasu pracy szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracownika. Jedynie w odniesieniu do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Kodeks pracy określa zasady zaliczania czasu takiego szkolenia do czasu pracy.

Do czasu pracy wlicza się szkolenie bezpośrednio związane z charakterem wykonywanej pracy

W przypadku szkoleń organizowanych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników posiłkować się możemy wyrokiem Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2005 r. (sygn. akt I PK 144/04, OSNP 2005/17/265), w którym stwierdzono, że do czasu pracy należy zaliczyć szkolenie mające charakter praktyczny i bezpośrednio związane z charakterem wykonywanej pracy oraz mające podnieść szczególne kwalifikacje pracownika.

Ważne! 

Do czasu pracy zaliczamy jedynie czas faktycznego trwania szkolenia, który nie zawsze musi się pokrywać z harmonogramowymi godzinami pracy pracownika.

Za niewypracowany wymiar czasu pracy trzeba zapłacić

W przypadku uczestniczenia w szkoleniu na polecenie pracodawcy, trzeba pamiętać, że niewypracowanie obwiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w związku z uczestnictwem w szkoleniu nie może pociągać za sobą negatywnych konsekwencji dla pracownika. W szczególności za niezasadne należy uznać obniżenie należnego pracownikowi wynagrodzenia za pracę.

Ważne! 

W sytuacji niewypracowania obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w związku z uczestnictwem w szkoleniu pracownikowi należy się wynagrodzenie za pełen miesięczny wymiar czasu pracy.

Pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy (24h) w miesięcznym okresie rozliczeniowym od 1 do 28 kwietnia 2015 r. został oddelegowany na kurs. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. W harmonogramie miał zaplanowane 168 godzin pracy do 27 kwietnia 2015 r. Jak rozliczyć pracownikowi godziny?
Czas szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracownika skierowanego do jego odbycia przez pracodawcę podlega wliczeniu do czasu pracy. Wliczeniu do czasu pracy podlegają jednak tylko godziny faktycznego trwania szkolenia. W przypadku niewypracowania obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w związku z uczestnictwem w szkoleniu pracownikowi należy się wynagrodzenie za pełen miesięczny wymiar czasu pracy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel