Czas pracy pracownika ochrony dowożącego innych pracowników na miejsce pracy

Czas pracy pracownika ochrony dowożącego innych pracowników na miejsce pracy

Michał Culepa

28.07.2015

Transport pracowników do pracy i z pracy należy zaliczyć do czasu pracy pracownika ochrony pod warunkiem, że obowiązek taki wynika z polecenia pracodawcy. W takim przypadku, ochroniarz – poza obowiązkami wynikającymi z umowy - traktowany będzie jak zatrudniony w firmie kierowca, co wiąże się z obowiązkiem prowadzenia pełnej dokumentacji przewozu i czasu przejazdów.

Kodeks pracy stanowi, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Kwestia, czy czas transportu pracowników do pracy i z pracy jest zaliczany do czasu pracy pracownika ochrony, będzie w każdym przypadku uzależniony od tego, jaki jest jego zakres obowiązków i jaki rodzaj pracy przewiduje jego umowa.

Jeżeli przewóz pracowników odbywa się na polecenie pracodawcy, to oznacza, że ochroniarz jednocześnie zajmuje stanowisko kierowcy wskutek dorozumianej modyfikacji umowy o pracę. Tym samym – nawet mimo braku stosownych zapisów w umowie – wykonuje on obowiązki kierowcy i czas dowozu pracowników powinien być zaliczony do jego czasu pracy.

Pracownik ten powinien mieć prowadzoną pełną dokumentację przewozu, czasu przejazdów itp. tak jak zatrudniony „na etacie” kierowca.

Pracodawca zakupił busa, którym dowozi 8 pracowników do pracy. Pojazdem kieruje jeden z pracowników ochrony. Ma zrobione badania psychologiczne dla kierowcy. Czy taki czas przywozu i dowozu powinien być wliczany do czasu pracy ochroniarza?
W przypadku, gdy kierowanie busem i przewożenie innych pracowników należy do obowiązków pracownika ochrony, czynności te podlegają wliczeniu do jego czasu pracy. W przypadku, gdy dowożenie pracowników jest wyłącznie grzecznościowym działaniem na rzecz kolegów z pracy i nie wynika z umowy lub polecenia pracodawcy, transport taki nie powinien być zaliczany do czasu pracy pracownika ochrony.

Autorem odpowiedzi jest: 

Michał Culepa

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel