Niepełnosprawny stażysty - uprawnienia w zakresie czas pracy

Niepełnosprawny stażysty - uprawnienia w zakresie czas pracy

Emilia Wawrzyszczuk

28.05.2015

Niepełnosprawny stażysta ma mniej uprawnień w zakresie czasu pracy niż zatrudniony na podstawie umowy o pracę pracownik. Osoby niepełnosprawnej odbywającej staż z urzędu pracy nie obowiązują skrócone normy czasu pracy. Nie otrzyma też dodatkowego urlopu i zwolnień na wykonanie specjalistycznych badań.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracownikowi niepełnosprawnemu przysługuje wiele szczególnych uprawnień.

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

Wśród przywilejów, jakie przysługują pracownikom niepełnosprawnym wymienić można:

  • sztywne (dla wszystkich niepełnosprawnych) oraz dodatkowo skrócone (dla zatrudnionych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności) normy czasu pracy,

  • dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni (dla pracowników z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności),

  • zwolnienia od pracy – na uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym oraz wykonanie specjalistycznych badań czy zakup lub naprawę sprzętu ortopedycznego,

  • dodatkowa przerwa w pracy,

  • zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych,

  • zakaz zatrudniania w porze nocnej.

Szczególne uprawnienia dotyczące czasu pracy nie dla stażysty

Zdaniem Ministerstwa Pracy wszystkie szczególne uprawnienia są zarezerwowane dla pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy, którzy legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności. Nie mają natomiast zastosowania do osób niepełnosprawnych odbywających u pracodawcy staż.

Zdaniem Ministerstwa Pracy:

(…) zwolnienie w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, o którym mowa w art.20 ust. l pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest zwolnieniem przysługującym pracownikowi niepełnosprawnemu.

(…) Kodeks pracy reguluje prawa i obowiązki pracodawców i pracowników wynikające ze stosunku pracy. Staż regulowany jest ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z definicją stażu zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 34 tej ustawy staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Autorem odpowiedzi jest: 

Emilia Wawrzyszczuk

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel