Pracownik nie musi składać odrębnego wniosku o prywatne wyjście w godzinach pracy

Pracownik nie musi składać odrębnego wniosku o prywatne wyjście w godzinach pracy

Emilia Wawrzyszczuk

14.10.2013

Od 23 sierpnia 2013 r. wyjście w celach prywatnych w godzinach pracy można odpracować bez ryzyka powstania godzin nadliczbowych. Pod warunkiem, że pracownik uzyskał takie zwolnienie na swój pisemny wniosek. Zgodnie z wyjaśnieniami MPiPS wniosek ten nie musi jednak mieć formy odrębnego dokumentu, a może wynikać z wpisu pracownika w funkcjonującej w zakładzie księgi wejść i wyjść.

23 sierpnia 2013 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy, które m.in. uregulowały kwestię odpracowywania wyjść prywatnych pracowników w godzinach pracy. Zgodnie z nowo dodanym § 21 w art. 151 Kodeksu pracy nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego.

Jak wynika z powyższego warunkiem udzielenia pracownikowi zwolnienia w godzinach pracy w celu załatwienia spraw osobistych, a także odpracowania go bez naruszenia przepisów o pracy nadliczbowej, jest złożenie przez podwładnego pisemnego wniosku. Jak należy interpretować ten warunek? Czy wniosek pracownika musi każdorazowo przybrać formę odrębnego dokumentu?

Zdaniem MPiPS
Poza wymogiem aby udzielenie zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych nastąpiło na piśmie przepis ten [art. 151 § 21 Kodeksu pracy – przyp. redakcji] nie odnosi się i nie reguluje zasad i warunków udzielania tego zwolnienia od pracy, a także zasad i warunków jego odpracowywania. Kwestie te mogą być przedmiotem regulacji wewnątrzzakładowych (np. regulaminu pracy, układu zbiorowego pracy) lub też mogą być ustalane każdorazowo na mocy porozumienia między pracodawcą a pracownikiem.
Wymóg zachowania formy pisemnej należy rozpatrywać w świetle przepisów prawa cywilnego, które przewidują, że do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego). Natomiast oświadczenie woli może być wyrażone przez każde zachowanie się osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny (art. 60 Kodeksu cywilnego).
W opinii Departamentu Prawa Pracy nie ma przeszkód aby przepisy wewnątrzzakładowe mogły przewidywać, że formą udzielania zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych będą wpisy w funkcjonujących u danego pracodawcy książkach wejść i wyjść. Z wpisu takiego może bowiem wynikać, że pracownik wyraża wolę skorzystania ze zwolnienia od pracy w celach prywatnych, przy czym musi on być opatrzony własnoręcznym podpisem pracownika.
(Wyjaśnienia Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 3 października 2013 r.).

Jak wynika z powyższego o sposobie i formie wnioskowania zatrudnionych o prywatne wyjścia w godzinach pracy powinny decydować przepisy wewnątrzzakładowe. Nie ma jednak przeszkód, aby zwolnienia takie były udzielane nie na mocy wniosków w postaci odrębnych dokumentów, ale w innej formie, spełniającej wskazane wyżej wymogi (zawierającej treść oświadczenia woli pracownika oraz jego własnoręczny podpis). Może to być zatem księga wyjść prywatnych, zawierająca takie dane jak data zwolnienia wraz ze wskazaniem dokładnych godzin wyjścia i powrotu pracownika z pracy oraz własnoręczny podpis pracownika.

Autorem odpowiedzi jest: 

Emilia Wawrzyszczuk

Emilia Wawrzyszczuk

Emilia Wawrzyszczuk

Redaktor Portalu Kadrowo-Płacowego, redaktor prowadząca magazynu „Prawa pracy w pytaniach i odpowiedziach”, specjalista prawa pracy i wynagrodzeń
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel