Wyjazd nauczyciela prowadzącego nauczanie indywidualne to podróż służbowa

Wyjazd nauczyciela prowadzącego nauczanie indywidualne to podróż służbowa

Dariusz Dwojewski

01.02.2016

Nauczycielowi, który prowadzi nauczanie indywidualne poza siedzibą szkoły, dyrektor szkoły powinien wydać polecenie wyjazdu służbowego i zwrócić koszty takiej podróży. Jest to podróż służbowa nauczyciela. Od rodzaju umowy zależy wielkość kosztów.

Podróż służbowa nauczyciela na nauczanie indywidualne

Dojazd nauczyciela na nauczanie indywidualne z uczniem to podróż służbowa. Nauczyciel realizuje ją w ramach swojego czasu pracy (zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz). Tego rodzaju czynności realizuje poza stałym miejscem pracy określonym w umowie o pracę lub w akcie mianowania.

Zwrot kosztów dojazdu do ucznia

Nauczyciel uprawniony jest do zwrotu kosztów dojazdów do ucznia, wykonuje bowiem pracę poza siedzibą zespołu, określoną w akcie mianowania jako miejsce świadczenia pracy. Koniecznym warunkiem wypłaty należności z tytułu podróży służbowej jest zatem wydanie pracownikowi przez pracodawcę polecenia wyjazdu w celu wykonania określonego zadania służbowego.

Jeżeli dyrektor szkoły zleca pracownikowi wykonanie czynności poza miejscem pracy, powinien polecenie takie wydać na piśmie.

Z tytułu podróży odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów i innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Chcąc uniknąć dodatkowych kosztów związanych z podróżami służbowymi, w umowie o pracę/akcie mianowania można wpisać jako dodatkowe (poza szkołą) miejsce świadczenia pracy – dom ucznia, np. „Jako miejsce wykonywania pracy ustala się szkołę…….. oraz w zakresie godzin wynikających z nauczania indywidualnego miejsce zamieszkania ucznia (ul. ………….., miejscowość)”.

Ponad 8-godzinna podróż służbowa warunkuje dietę i zwrot kosztów

Koszty związane z taką delegacją obejmują dietę oraz zwrot kosztów podróży na poniższych zasadach. Dieta jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży i wynosi 30 zł za dobę podróży. Jeżeli jednak czas podróży nie przekracza ośmiu godzin, dieta nie przysługuje.

Środek transportu właściwy do odbycia podróży określa dyrektor szkoły. Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej nauczycielowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety. Jeżeli na wniosek nauczyciela dyrektor wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej, zwrot kosztów obejmuje cenę biletów.

Dojazd do ucznia własnym samochodem

Na wniosek nauczyciela dyrektor może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy.

W takim przypadku nauczycielowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w odrębnych przepisach.

Żaden przepis prawny nie reguluje zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia dla nauczyciela, któremu przydzielono indywidualne nauczanie w domu ucznia. Ustalając zasady organizacji zajęć dla konkretnego ucznia, dyrektor może podjąć rozmowy z organem prowadzącym na temat możliwości przeznaczenia dodatkowych środków dla nauczycieli, na przykład na dojazd środkami transportu publicznego (zwrot kosztu biletów) lub o rekompensacie kosztów związanych z dojazdem własnym środkiem lokomocji (zwrot wydatków na paliwo).

Autorem odpowiedzi jest: 

Dariusz Dwojewski

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel