Poniedziałkowa godzina rozpoczęcia pracy a czas pracy do końca tygodnia

Poniedziałkowa godzina rozpoczęcia pracy a czas pracy do końca tygodnia

Joanna Suchanowska

08.12.2015

Rozpoczęta w poniedziałek doba pracownicza determinuje układ godzin pracownika w kolejnych dniach tygodnia. Jeśli pracownik rozpoczął pracę o 9.00 w poniedziałek i wypracował obowiązującą go dobową normę czasu pracy, to we wtorek również powinien rozpocząć pracę dopiero o 9.00. Jeśli bowiem pracownik taki rozpoczął pracę we wtorek o 8.00, to praca ta w części przypadającej między 8.00 a 9.00 przypadałaby jeszcze na dobę poniedziałkową, co oznacza, że w dobie poniedziałkowej pracownik przepracowałby 9 zamiast zaplanowanych 8 godzin (ma 1 godzinę pracy nadliczbowej).

Doba pracownicza to 24 kolejne godziny od rozpoczęcia pracy

Do celów rozliczania czasu pracy i ustalania uprawnienia do wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Pracodawca nie ma prawnej możliwości ustalania harmonogramu czasu pracy pracownika w taki sposób, aby w danym dniu rozpoczynał on pracę o wcześniejszej godzinie niż w dniu poprzednim. Nie ma natomiast prawnych przeciwwskazań, aby praca w kolejnym dniu rozpoczynała się później niż dnia poprzedniego.

Rozpoczynanie pracy dwukrotnie w ramach tej samej doby pracowniczej jest dopuszczalne jedynie w systemie przerywanego czasu pracy oraz w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Podstawą dla ustalenia momentu rozpoczęcia i zakończenia doby pracowniczej w indywidualnym przypadku jest rozkład czasu pracy pracownika (czyli sporządzony na dany okres rozliczeniowy harmonogram czasu pracy pracownika).

Doby pracownicze nie mogą się na siebie nakładać

Przy założeniu, że pracownik do końca tygodnia rozpoczynał pracę o godzinie wcześniejszej niż 9.00, taka sytuacja powodowałaby, iż przez cały ten okres pracownik świadczył pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z naruszenia doby pracowniczej. Doby nie mogą się bowiem na siebie nakładać. Nie ma więc prawnej możliwości przyjęcia, że doba wtorkowa zaczyna się o 8.00, pomimo że doba poniedziałkowa w tym czasie jeszcze trwa.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel