Polecenie pracy w dniu wolnym - zmiana harmonogramu czasu pracy

Polecenie pracy w dniu wolnym - zmiana harmonogramu czasu pracy

Joanna Suchanowska

31.12.2015

Pracodawca może zmienić harmonogram czasu pracy pracownika w trakcie okresu rozliczeniowego. Choć z przepisów nie wynika wprost możliwość dokonywania zmian w grafiku czasu pracy pracowników, a także brak jest regulacji określających termin ich wprowadzenia, zmiany takie dokonywane są w praktyce dość często.

Odmowa przyjścia do pracy w dniu zaplanowanym jako wolny

Pracownik zgodnie z przepisami prawa pracy zobowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń pracodawcy, które nie są sprzeczne z przepisami prawa pracy oraz umową o pracę.

Pracownik nie może odmówić poleceniu pracodawcy przyjścia do pracy w dniu pierwotnie zaplanowanym jako wolny od pracy. Odmowa wykonania takiego polecenia może skutkować wyciągnięciem negatywnych konsekwencji wobec pracownika – łącznie z nałożeniem na niego jednej z kar dyscyplinarnych, a w skrajnych przypadkach dyscyplinarnym rozwiązaniem umowy o pracę.

Modyfikacja harmonogramu czasu pracy zdaniem Ministerstwa Pracy

Zdaniem Departamentu Prawa Pracy MPiPS: Z art. 129 § 3 Kodeksu pracy nie wynika, z jakim wyprzedzeniem modyfikacje rozkładów czasu pracy mogą być dokonywane. Regulacja w tym zakresie może natomiast być zawarta w przepisach wewnątrzzakładowych obowiązujących u pracodawcy, np. w regulaminie pracy. Warto zatem kwestie te uregulować w obowiązujących w zakładzie pracy aktach wewnątrzzakładowych.
Pracodawca, wprowadzając zmiany w obowiązującym już rozkładzie czasu pracy pracownika, powinien dokonać tego w taki sposób, aby nie spowodowały one naruszenia wymiaru czasu pracy pracownika oraz minimalnej liczby należnych mu dni wolnych od pracy. Jeżeli zatem zmiana rozkładu czasu pracownika polegać ma np. na poleceniu mu pracy w dniu pierwotnie dla niego wolnym, nie powodując przekroczenia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, to zmiana taka jest dopuszczalna. W jej wyniku nie powstaje praca nadliczbowa.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel