Planowanie czasu pracy kierowcy zatrudnionego dodatkowo u własnego pracodawcy

Planowanie czasu pracy kierowcy zatrudnionego dodatkowo u własnego pracodawcy

09.01.2016

Pracodawca ma obowiązek odebrania pisemnych oświadczeń o wymiarze zatrudnienia lub niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy oraz o przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności na innej podstawie niż stosunek pracy, bądź o ich niewykonywaniu tylko od tych kierowców, którzy są jego pracownikami. Wyjątkiem od zasady przewidującej, że zadeklarowanie przez kierowcę faktu podjęcia dodatkowego zatrudnienia nie wywiera wpływu na zasady planowania jego czasu pracy są przypadki, gdy druga umowa o pracę lub kontrakt cywilny są zawierane z własnym pracodawcą.

Dodatkowe zatrudnienie kierowcy - inny rodzaj pracy niż podstawowe zatrudnienie

Dodatkowe zatrudnienie kierowcy musi obejmować inny rodzaj pracy niż zatrudnienie, gdyż w przeciwnym razie druga umowa może być kwalifikowana jako próba obejścia przepisów o pracy w nadgodzinach.

Niezależnie od rodzaju dodatkowego zatrudnienia, pracodawca nie może twierdzić, że nie zna rozkładu kierowcy w ramach drugiego zatrudnienia, skoro ma do niego dostęp i może dostosowywać grafiki pracy podwładnego w ramach obu stosunków pracy.

W praktyce oznacza to, że pracodawca nie uniknie konieczności uwzględnienia w grafikach kierowcy planu pracy przewidzianego dla drugiego zajmowanego przez pracownika stanowiska. To zaś wpłynie niewątpliwie na dopuszczalny wymiar zatrudnienia, który w ramach obu stosunków pracy nie może przekroczyć 1 i 1/5 etatu, przy czym jego maksymalne wykorzystanie wykluczy możliwość polecania nadgodzin.

Dodatkowe zatrudnienie kierowcy - ograniczenie tygodniowego czasu pracy

Ograniczenie tygodniowego czasu pracy do maksymalnie 60 godzin nie obejmuje kierowców zatrudnionych przy przewozach regularnych osób na trasach do 50 km. Daje to możliwość wykorzystania maksymalnego tygodniowego limitu czasu prowadzenia pojazdu ustalonego na poziomie 60 godzin. Oznacza to możliwość przekroczenia 60 godzin pracy tygodniowo zarówno poprzez polecanie innych czynności, niż prowadzenie pojazdu, jak i w ramach odrębnego zatrudnienia na innym stanowisku pracy.

Problem pojawia się w sytuacji, gdy kierowca wykonuje przewozy osób na trasach do i powyżej 50 km, lub łącznie z przewozami do 50 km wykonuje przewozy okazjonalne.

Ważne! 

Prowadząc pojazd na trasach przekraczających 50 km oraz wykonując przewozy okazjonalne kierowca podlega pod regulacje przepisów międzynarodowych, które mają pierwszeństwo przed regulacją krajową.

 

Z drugiej strony obsługując trasy do 50 km do kierowcy stosuje się tylko ustawę. Wykonywanie przewozów okazjonalnych lub regularnych na dłuższych niż 50 km trasach daje możliwość skracania i dzielenia odpoczynków dobowych, z drugiej strony wpływa na maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu, który wynosi - co do zasady - dziewięć godzin i może być przedłużony do 10 godzin tylko trzy razy w tygodniu.

Ostatecznie rodzaj przewozu wpływa na wymaganą długość odpoczynku tygodniowego, która wynosi od 35 do 45 godzin. W przypadku łączenia tych przewozów w trakcie jednej dniówki dla bezpieczeństwa należy więc przyjąć, że kierowcę obowiązują surowsze przepisy.

Dodatkowe zatrudnienie kierowcy – odpoczynek dobowy i tygodniowy

W przypadku zatrudnienia kierowcy na podstawie drugiej, niezależnej umowy i na innym stanowisku pracy pojawia się również problem zagwarantowania podwładnemu wymaganych odpoczynków dobowych i tygodniowych.

Zawarcie dodatkowej umowy na 1/2 etatu z kierowcą zatrudnionym w pełnym wymiarze nawet przy stałym rozkładzie powoduje, że codziennie będzie on pracował po 12 godzin. Granicą jest w tym przypadku 13 godzin pracy, skoro ustawa o czasie pracy kierowców i Kodeks pracy wymagają zapewnienia w każdej dobie co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

Rozwiązaniem problemu nie będzie również planowanie pracy w ramach dodatkowego zatrudnienia na weekendy, gdyż wykluczyłoby to możliwość zapewnienia kierowcom 35-godzinnych nieprzerwanych odpoczynków tygodniowych.

Autorem odpowiedzi jest: 

Łukasz Prasołek, Karol Lankamer

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel