Obniżenie wymiaru czasu pracy przedszkolanki uprawnionej do urlopu wychowawczego

Obniżenie wymiaru czasu pracy przedszkolanki uprawnionej do urlopu wychowawczego

28.07.2015

Dyrektor przedszkola musi uwzględnić wniosek przedszkolanki uprawnionej do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru czasu pracy. Po złożeniu wniosku, dyrektor nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z przedszkolanką. Ochrona trwa jednak tylko przez 12 miesięcy.

Obniżenie czasu pracy przedszkolanki – wniosek i ochrona przed zwolnieniem

Przedszkolanka uprawniona do urlopu wychowawczego może w czasie jego trwania całkowicie zrezygnować z pracy albo łączyć pracę z opieką nad dzieckiem. W tym celu powinna złożyć dyrektorowi pisemny wniosek o obniżenie jej wymiaru czasu pracy (maksymalnie do pół etatu).

Wniosek taki dyrektor powinien otrzymać dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze. Jeżeli został on złożony bez zachowania terminu, dyrektor obniża wymiar czasu pracy nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

Ważne! 

Dyrektor przedszkola jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Odmowa obniżenia wymiaru czasu pracy jest naruszeniem praw pracowniczych i stanowi wykroczenie, za które grozi grzywna w wysokości do 2.000 zł.

Ważne! 

Dyrektor nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez przedszkolankę uprawnioną do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Obniżenie czasu pracy przedszkolanki – grafik czasu pracy

Decyzja, w jakich dniach oraz godzinach (w ramach wnioskowanego etatu) przedszkolanka będzie wykonywała pracę, należy tylko i wyłącznie do dyrektora. Pracownik może złożyć swoją propozycję, jak chciałby mieć ułożony grafik, ale dyrektor nie ma obowiązku jej uwzględnić.

Uprawnienia związane z rodzicielstwem, określone m.in. w Kodeksie pracy, mają takie samo zastosowanie do pracowników zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych, jak też publicznych.

Autorem odpowiedzi jest: 

Marta Jaszczuk, redaktor prowadząca

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel