Czas pracy pracownika odchodzącego w trakcie miesiąca, który miał nieusprawiedliwione nieobecności i nie odebrał wolnego za sobotnie święto

Czas pracy pracownika odchodzącego w trakcie miesiąca, który miał nieusprawiedliwione nieobecności i nie odebrał wolnego za sobotnie święto

Katarzyna Wrońska-Zblewska

17.10.2016

W sytuacji, gdy stosunek pracy pracownika ustaje w trakcie okresu rozliczeniowego, pracodawca rozlicza jego czas pracy adekwatnie do okresu pozostawania w zatrudnieniu, a więc w odniesieniu do części okresu rozliczeniowego. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Dla pracujących od poniedziałku do piątku – inny dzień wolny

Wprawdzie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy nie wynika wprost konieczność „oddania” innego dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę, to jednak dla pracowników pracujących (zgodnie z obowiązującym ich rozkładem czasu pracy) od poniedziałku do piątku, taki właśnie efekt praktyczny wystąpi. Święto wystąpiło w wolną dla pracowników sobotę, a pracownicy „wypracowują” obowiązujący ich wymiar czasu pracy od poniedziałku do piątku po 8 godzin. Nieudzielenie innego dnia wolnego przypadającego od poniedziałku do piątku spowoduje nadgodziny.

Udzielenie innego dnia wolnego w zamian za święto przypadające w inny dzień, niż niedziela nie musi odbywać się w tym samym terminie dla całej załogi danego pracodawcy (często – ze względu na specyfikę działalności – nie ma nawet takiej możliwości, np. pracownicy szpitala). Decyzję w tym zakresie podejmuje pracodawca i nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracownicy wykorzystywali wolne w różnych terminach, uzgodnionych z pracodawcą, jednak do końca okresu rozliczeniowego, w którym przypadło święto.

Zwolnienie w trakcie miesiąca „skraca” okres rozliczeniowy

Rozliczenie czasu pracy następuje w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym (dlatego też oddanie innego dnia wolnego też powinno nastąpić w tym okresie). Wyjątkiem jest sytuacja, w której stosunek pracy pracownika nawiązuje się lub rozwiązuje w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego. Wówczas czas pracy pracownika powinien zostać rozliczony adekwatnie do przypadającej w jego trakcie części okresu rozliczeniowego. Jeżeli okaże się, ż pracownik pracował w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy, o których mowa w art. 129 kp, ma wówczas prawo do wynagrodzenia wraz z dodatkiem za godziny nadliczbowe.

Nieobecności nieusprawiedliwione nie obniżają wymiaru czasu pracy

Przepisy kodeksu pracy stanowią, że ustalając wymiar czasu pracy pracodawca obniża go o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. Nie wyjaśniają jednak co zrobić z nieobecnością nieusprawiedliwioną.

W praktyce oznacza to, że nieusprawiedliwiona nieobecność nie obniża wymiaru czasu pracy przypadającego do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Będzie miała jednak wpływ na liczbę godzin rzeczywiście przepracowanych w okresie rozliczeniowym oraz na wysokość wynagrodzenia pracownika (wynagrodzenie otrzyma jedynie za czas przepracowany lub za czas usprawiedliwionej nieobecności, za który przysługuje mu wynagrodzenie „gwarancyjne”).

W konsekwencji, godziny nieprzepracowane zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy, w związku z nieusprawiedliwioną nieobecnością, będą wpływały na ustalenie ilości nadgodzin, jeśli w tym okresie rozliczeniowym pracownik wykonywał pracę w warunkach przekroczenia norm czasu pracy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel