Czas pracy pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu

Czas pracy pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu

Katarzyna Wrońska-Zblewska

21.08.2015

Czas pracy niepełnosprawnego pracownika określa ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Kodeks pracy w zakresie w niej nieuregulowanym. Konkretna ilość godzin do przepracowania dobowo i tygodniowo przez niepełnosprawnych pracowników zależy od decyzji lekarza profilaktyka i rozkładu czasu pracy pracownika.

Zasadą jest, że czas pracy niepełnosprawnego pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin przeciętnie tygodniowo. Jednakże pracownicy niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym lub znacznym mogą korzystać z obniżonej normy czasu pracy wynoszącej 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (jest to nadal pełny etat dla tych pracowników).

Obniżona norma czasu pracy pracownika niepełnosprawnego - decyduje lekarz profilaktyk

Warunkiem skorzystania z obniżonych norm czasu pracy jest decyzja lekarza profilaktyka lub – w razie jego braku – lekarza sprawującego opiekę nad pracownikiem.

Decyzja ta wydawana jest w formie zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy wobec konkretnego pracownika. W praktyce więc dobowy czas pracy niepełnosprawnych może wynosić – w zależności od okoliczności – 8 lub 7 godzin, a tygodniowy czas pracy odpowiednio 40 lub 35 godzin.

Ustalenie liczby godzin do wypracowania przez pracownika niepełnosprawnego

Ilość godzin do przepracowania w całym okresie rozliczeniowym ustala się natomiast według zasad określonych w art. 130 kp. A więc:

  • mnożąc 40 (lub 35) godzin przez ilość pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 (lub 7) godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Tak ustalony wymiar czasu pracy powinien nadto uwzględniać święta przypadające w inny dzień niż niedziela (obniżające wymiar czasu pracy o 8 lub 7 godzin) oraz usprawiedliwione nieobecności w pracy, np. urlop wypoczynkowy, zwolnienie lekarskie (obniżające wymiar czasu pracy o ilość godzin przypadających do przepracowania w tym okresie, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy pracownika).

Praca ponadwymiarowa pracownika niepełnosprawnego

Niepełnosprawny nie może pracować w porze nocnej i w nadgodzinach. Jednakże przepisy dopuszczają wyjątki. Praca w nadgodzinach, powyżej 8 (lub 7) godzin na dobę lub w porze nocnej jest dopuszczalna w przypadku:

  • osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  • gdy, na wniosek niepełnosprawnego pracownika, lekarz profilaktyk lub - w razie jego braku - lekarz sprawujący opiekę nad pracownikiem wyrazi zgodę na taką pracę.

W powyższych przypadkach pracownicy niepełnosprawni (nawet w stopniu umiarkowanym lub znacznym) mogą pracować np. w równoważnym systemie czasu pracy, z możliwością wydłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę.

Czas pracy pracownika niepełnosprawnego przy niepełnym etacie

Osoby niepełnosprawne zatrudnione na część etatu, powinny przepracować ilość godzin proporcjonalną do wymiaru czasu pracy.

Przykład: Pracodawca zatrudnia na pełny etat niepełnosprawnego, który nie korzysta ze skróconych norm czasu pracy i obowiązuje go jednomiesięczny okres rozliczeniowy
Powinien on w kwietniu 2014 r. przepracować 168 godzin: 40 godzin x 4 tygodnie + (8 godzin x 2 dni za 29 i 30 kwietnia) – (8 godzin x 1 dzień za 21 kwietnia 2014 r., tzn. II dzień Świąt Wielkanocnych) = 168 godzin.

Przykład: Pracodawca zatrudnia niepełnosprawnego na 1/2 etatu w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym
Powinien on w kwietniu 2014 r. przepracować 84 godziny (1/2 z 168 godzin).
O rozkładzie czasu pracy tego pracownika na poszczególne dni pracy decyduje system czasu pracy, którym jest objęty oraz – w niektórych przypadkach – lekarz profilaktyk lub lekarz leczący pracownika. Jeżeli bowiem pracownik pracuje w podstawowym systemie czasu pracy pięć dni w tygodniu, powinien on pracować pięć dni  tygodniu po 4 godziny. Jeżeli zaś – za zgodą lekarza – pracuje np. w systemie równoważnym z możliwością wydłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę – rozkład czasu pracy pracownika musi uwzględniać 84 godziny w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, np. 8 dni po 10 godzin i 1 dzień 4 godziny.

Przykład: Pracodawca zatrudnia niepełnosprawnego korzystającego z obniżonych norm czasu pracy, na 3/4 etatu, w podstawowym czasie pracy, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym
Wówczas taki pracownik może przepracować 110 godzin i 15 minut w kwietniu (3/4 ze 147 godzin = 110,25, czyli przeliczając ułamki dziesiętne na godziny - 110 godzin i 15 minut), co daje 5 godzin 15 minut dobowo.
35 godzin x 4 tygodnie + (7 godzin x 2 dni za 29 i 30 kwietnia) – (7 godzin x 1 dzień za 21 kwietnia, tzn. II dzień Świąt Wielkanocnych) = 147 godzin.

Autorem odpowiedzi jest: 

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel